Home

Homogenní pole

Homogenní gravitační pole :: MEF - J

Homogenní gravitační pole. Sledujeme-li pohyb nějakého tělesa v oblastech blízko povrchu Země (např. ve vzdálenosti několika set metrů), můžeme použít jistého zjednodušení. V nevelkých vzdálenostech od povrchu Země (a na malém území) se intenzita gravitačního pole mění velice nepatrně (jak její velikost tak i směr), že je možné jí považovat za konstantní. Homogenní (stejnorodé) magnetické pole je v dané oblasti prostoru takové magnetické pole, jehož magnetická indukce je ve všech bodech této oblasti shodná velikostí i směrem. Lze znázornit přímými, rovnoběžnými, stejně od sebe vzdálenými indukčními čarami Odtud vyplývá, že uvnitř koule je homogenní pole. Oproti tomu vztah pro potenciál vně koule je totožný s potenciálem ideálního dipólu s celkovým dipólovým momentem \(\vec p = \varphi\vec P = \frac{4}{3}\pi R^3\vec P\). Vně koule tedy pole vypadá jako pole ideálního dipólu s dipólovým momentem \(\vec p\)

Můžeme vytvořit i pole, jehož siločáry budou v podstatě rovnoběžné, a to takto: obr. 7: Homogenní elektrické pole. Takovéto elektrické pole se nazývá homogenní. Najdeme ho například mezi deskami nabitého deskového kondenzátoru ¤. Elektrické pole si můžeme též představit podle analogie s gravitačním polem. Je-li. -homogenní pole - má všech bodech stejnou intenzitu, co do směru i velikosti E=konstantní - vzniká např: mezi dvěma rovnoběž., navzájem izolovanými kovovými deskami, z nichž 1 má náboj kladný a druhá stejně velký náboj záporný homogenní elektrostatické pole. Vložíme-li do tohoto pole malou vodivou kuličku upevněnou na nevodivém vlákně, pak po vychýlení, při němž se kulička dotkne jedné z desek, začne kulička kmitat mezi deskami. • Při každém nárazu změní znaménko svého náboje, a proto se změní i smě

Magnetické pole - Wikipedi

Energie pole homogenně polarizované koule — Sbírka úlo

 1. Gravitační pole sahající do malé výšky nad povrchem Země (h << RZ) můžeme považovat za homogenní. Takové pole má stejné hodnoty fyzikálních charakteristik v každém bodě prostoru. Kromě volného pádu sem patří svislý vrh vzhůru, vodorovný vrh a šikmý vrh vzhůru
 2. Nehomogenní elektrostatické pole Pokud jsou siločáry rovnoběžné a rovnoměrně rozmístěné, jedná se o homogenní elektrostatické pole (například mezi dvěma deskami). Pokud jsou různoběžné, nebo nepravidelně rozmístěné, jde o nehomogenní elektrostatické pole (u okrajů desek nebo kolem bodových nábojů)
 3. homogenní. Význam: stejnorodý . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova elektroforéza, melting pot, konzistence osobnosti, brachistochrona, zábavy v mlád.

Elektrické pole - Gymnázium Jana Nerud

 1. obr. 45: Magn. pole V této části si ukážeme, jak homogenní magnetické pole ovlivňuje pohyb částic. Soustavu souřadnic zvolíme vždy tak, aby vektor magnetické indukce B~ směřoval po směru osy z (obr. 45). 6.1 Lorentzovasíla Na letící částici magnetickým polem působí Lorentzova síla, kter
 2. Gravitační pole vytváří pouze ta část koule, která má poloměr r (< R) a hmotnost m < M. Pak pro velikost intenzity gravitačního pole ve vzdálenosti r: κ Musíme vypočítat hmotnost m části koule, která pole vytváří. Dle zadání se jedná o homogenní kouli, která má všude stejnou hustotu: ρ + E > πK>
 3. Elektrické pole mezi dvěma rovnoběžnými deskami: homogenní el. pole siločáry jsou rovnoběžné (na koncích se začínají ohýbat) intenzita je konstantní intenzita elektrického pole - E jednotka: [E] = NC-1 vektorová veličina (kromě velikosti je důležitý i směr) ⃗ ⃗⃗⃗
 4. Elektrostatické pole prostředí, v němž se projevují silové účinky elektrických nábojů, které jsou v klidu. velikost a prostorové uspořádání pole pole homogenní a nehomogenní Elektrostatické stínění odstínění elstat. pole (indukční tok začíná a končí vždy na povrchu vodičů) v dutině vodivého.
 5. 5.33 Homogenní elektrické pole mezi deskami, jejichţ vzdálenost je 3 cm, má intenzitu 10 kV m-1. Určete a) napětí mezi deskami, b) velikost intenzity elektrického pole při stálém napětí mezi deskami, jejichţ vzdálenost zvětšíme na 15 cm
 6. Vícerozměrná pole. Pole jsou homogenní datové struktury, jejichž prvky jsou indexovány. První prvek pole má index 0. Pole můžeme rozdělit na statická a dynamická, jednorozměrná a vícerozměrná. JEDNOROZMĚRNÁ POLE Statická pole definice pole: typ název_pole1[počet_prvků] typ název_pole2[]={prvek1prvekN
 7. Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z.

Elektrický náboj, elektrické pole - fyzika Studijni-svet

 1. Výše uvedený vztah platí v případě, když je pole homogenní, tj. ⃗ = . V případě nehomogenního pole je dΦ= d Φ=∫ ⃗ ∙d Souvislost magnetického indukčního toku a magnetického intenzitního toku platí d) B P 0 P r d) H PŘÍKLADY 1
 2. Mezi dvěma rovnoběžnými opačně nabitými deskami vzniká homogenní elektrostatické pole, tj. takové pole, jehož elektrická intenzita má v každém bodě stejný směr a velikost.Siločáry jsou tedy navzájem rovnoběžné. Pole dvou bodových nábojů vzniká složením dvou polí radiálních, která působí nezávisle na sobě
 3. Určete průběh potenciálu pole homogenně polarizované koule. Uvnitř koule určete také intenzitu elektrického pole. Popište také charakter pole uvnitř i vně koule. Poznámka: Polarizace je homogenní, nikoliv radiální

 1. Gravitační pole, které má ve všech místech intenzitu K konstantní se nazývá homogenní gravitační pole. Závislost intenzity na vzdálenosti je hyperbola. Gravitační a tíhové zrychlení. Intenzita gravitačního pole v daném místě pole se rovná gravitačnímu zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gravitační síla
 2. Elektrický dipól 2 stejně velké bodové náboje Homogenní pole 2 stejně velké bodové náboje stejného znaménka 13 Intenzita el. pole dipólu klesá se vzdálenosti rychleji, než intenzita el. pole bodového náboje 15 3 E ~ 1 r. Elektrické pole spojit.
 3. homogenní - intenzita EP má ve všech místech EP stejnou velikost i směr, na těleso všude působí stejně veliká elektrická síla pole 2 bodových nábojů - vznikne složením 2 radiálních polí bodových nábojů, výsledný vektor intenzity EP je vektorový součet intenzit jednotlivých radiálních pol
 4. Homogenita (z řeckého ὁμός homόs stejný a γένεσις genesis vznik, zrození, tedy česky přibližně jako: stejnorodost, jednolitost apod.) může mít následující významy: . fyzika. Homogenní (fyzikální) pole. Homogenní gravitační pole; Homogenní napětí; Homogenní látka; Homogenní směs; matematika. Homogenní funkc
 5. - homogenní gravitační pole je pole, kde směr gravitační síly a zrychlení míří stále stejným směrem. Respektive změny jsou tak nepatrné, že je můžeme zanedbat. To platí při povrchu planet na vzdálenosti několika set m. 1) Rovnoměrný přímočarý pohy
 6. Gravitační pole - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 7. Elektrické pole - Sweb

Gravitační pole

Gravitační pole - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Elektrický náboj, elektrické pole - DobréZnámky
 2. Homogenita - Wikipedi
 3. Gravitační pole a centrální gravitační pole Zem
 4. Gravitační pole - vyřešené příklad
 5. 05 Elektrické pole
 6. 1.5.4 Homogenní vs. Centrální gravitační pole
 7. Gravitační pole 1
Elektrické polePPT - 5Elektrické pole | Eduportál TechmaniaPPT - Základy elektrotechniky Magnetické pole PowerPointElektrický náboj a elektrování tělesStacionární magnetické poleCívka | Eduportál Techmania
 • Svickova hradec kralove.
 • Excel buňka $.
 • Princess leia costume.
 • Dresden schloss moritzburg.
 • Tajná hra android 9.
 • Essilor akce.
 • Atmosfera cafe.
 • Barvy indigo.
 • Nože forum.
 • Vanocni hvezdy z papiru.
 • Cartman plyšák.
 • Eugene delacroix.
 • Velky voz.
 • Zahradní čerpadlo lidl.
 • Hlizy kany.
 • Jak zvětšit břicho.
 • Vánoční menu o 5 chodech.
 • Tisserand olej po holení.
 • Sport obuv.
 • Tyčový mixér tefal.
 • Blanka matragi svatební šaty cena.
 • Šíření zvuku ve vakuu.
 • Lepicí kolečka.
 • Optický internet o2.
 • Jednotky velikosti dat.
 • Silvercrest mixer recenze.
 • Osvěžovač vzduchu na baterie.
 • Jak rozdojit kozu.
 • Padák vtp 100.
 • Deutsches reich známky.
 • Černé šaty společenské.
 • Jak řídit hybrid.
 • Fotoatelier oskar děčín.
 • Láska mezi příbuznými.
 • Drmek bolest prsou.
 • Corey taylor knihy.
 • Fasádní obklady bazar.
 • Je rajče zdravé.
 • Rallye křivonoska 2018 trasa.
 • Mk 110 airsoft.
 • Ceny v japonsku.