Home

Piaget morálka

Piagetova teorie kognitivního vývoj

zabývali zejména Piaget a Kohlberg. Piaget vytvořil mj. teorii heteronomní a autonom­ ní morálky. Heteronomní morálka spočívá na morálním nátlaku dospělých, dítě se dívá na hodnoty jako na cosi vnějšího, objektiv­ ně daného. Autonomní morálka umožňuje tova a Kohlbergova. Piaget se zabýval mo Piaget rozdělil kognitivní vývoj do čtyř hlavních stadií - senzomotorické st.., st. předoperačního myšlení, stadium konkrétních a stadium formálních operací. Výuka etiky u předškolních dětí... slova: etika, morálka, předškolní děti, vývoj, výuka, vzdělávání, projekt annotation Diploma work aims on ethics.

VÝVOJ DÍTĚTE OD 3 DO 6 LET - část IV

Dvěma výše zmíněnými pojmy (morálka, svědomí) se zabývali představitelé psychoanalýzy (např. Z. Freud), humanistické psychologie (E. Fromm) a Ich-psychologie (E. H. Erikson), dále vývojoví psychologové (např. J. Piaget a L. Kohlberg) 1) Předkonvenční morálka Dítě se přizpůsobuje pravidlům uloženým autoritou, aby se vyhnulo trestu nebo získalo odměnu. a) orientace na trest a poslušnost - nezáleží na dobrém či špatném úmyslu nějakého jednání, nýbrž jen na skutečných důsledcích (Heidbring, H. Psychologie morálního vývoje, 1997); velká.

5 Heteronomní morálka Ve vývoji morálního úsudku objevil Piaget jako první morální heteronomii. Vysvětloval si tento druh morálky jako důsledek spojení dětského egocentrismu a nátlaku ze strany dospělých. Autor následně popsal typické projevy, kterými se tento druh morálky projevuje - jednostranný respekt a mravní. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube - kognitivní přístup (Jean Piaget, Lorenz Kolberg a Elliot Turiel) - morálka v osobním rozvoji prochází několika konstruktivními stádii nebo oblastmi; - biologický přístup (Jonathan Heidt a Martin Hoffman) - morálka je považována za pozadí vývoje sociální nebo emoční složky lidské psychiky

Morální vývoj lidského jedince a role působení výchovných

Piaget's message. She criticized Piaget and other (male) psychologists of harboring negative views of feminine morality, as will be seen following a consideration of Lawrence Kohlberg's extension of Piaget's work. But in defense of Piaget, Eliot Turiel (2006, p. 807) noted tha IV. stupeň 3 (úroveň): postkonvenční morálka - autonomní, principy vedená (fáze) Vyznačuje se zřetelným úsilím definovat morální hodnoty a principy, které jsou nezávislé na autoritě, která reprezentuje skupinové nebo individuální principy a jsou použitelné při vlastní identifikaci v této skupině Dále co se musí stát, aby se z heteronomní morálky stala morálka autonomní. Na konci se píše o Durkheimovi, protože Piaget chtěl srovnat jeho teorii morálky s ostatními teoriemi morálky ostatních badatelů.ObhájenoThis bachelor thesis is about a Swiss psychologist Jean Piaget and his theory of children's moral development morÁlka jako klÍČ k pochopenÍ lidskosti Přední americký psycholog a vysokoškolský profesor Jonathan Haidt (nar. 1963) v obšírné pětisetstránkové publikaci Morálka lidské mysli zkoumá a analyzuje faktory, které ovlivňují naše myšlenkové pochody, a způsobují tak rozdíly v rozhodování a konání

J.Piaget (1896-1980) Genetická epistemologie - teorie vývoje myšlen Heteronomní morálka 2. Autonomní morálka 3. Dít pihlíží k motivm jednání. Jean Piaget ve svém zkoumání dospěl k závěru, že podstata veškeré morálky spočívá v respektu, který má jedinec k pravidlům. Jedná se o dva druhy respektu, a proto také o dva druhy morálky. Jednostranný respekt vede k heteronomní morálce, zatímco vzájemný respekt rozvíjí autonomní morálku. Autonomní morálka:. Piaget a duševní vývoj. Jean Piaget je jedním z nejuznávanějších autorů studium vývoje dítěte, Morálka je oceňována jako soubor pravidel, která je dítě schopno poslouchat a rozumět ve větším či menším rozsahu, obecně spojené s myšlenkou spravedlnosti

Piaget's Theory of Moral Development Simply Psycholog

-mateřská morálka, která nepečuje o sebe ale pouze o druhé. Zřekla se nároku na vlastní potřeby, dobro náleží k pečování o druhé-čirí altruismus. Přechodná fáze (egoismus a altruismus stavím vedle sebe) - Od dobroty k pravdě-spor altruismus-egoismus již není hodnocen podle konvenčního dobra ale podle pravd MORÁLNÍ VÝVOJ Piaget, Kohlberg, Selman, Gilliganová Jean PIAGET (1932): klíčové slovo: KOGNICE kognitivní teorie morálky k vlastní teorii vedlo pozorování způsobu, jakým si děti různého věku osvojují pravidla HRY V KULIČKY HRA V KULIČKY Čistě motorické a individuální stadium (do 3 let) - dítě si hraje s kuličkami dle vlastní libosti a motorických.

Jean Piaget - Wikipedi

 1. 4. stadium: orientace na společnost , morálka daná společenskou autoritou, zákony Postkonvenční úroveň: 5. stadium: morálka daná sociální smlouvou, společnými hodnotami, právem jednotlivce 6. stadium: morálka daná zásadami vlastního sebevědomí, respektování druhých a abstraktních etických princip
 2. Piaget a Kohlberg Kognitivní vývoj ovlivňuje i sociální chápání svta Piaget-formuloval 4 stadia chápání pravidel u dtí 1. stadium-dít si tvoří a dodrţuje vlastní pravidla hry nezávislé na druhých 2. stadium-morální realismus (okolo 5. roku)-pravidla jsou daná autoritou, nemnná, absolutní morální imperati
 3. Carol Gilligan a morálka péče Kohlberg je a Piaget teorie se ocitly pod palbou. Kohlberg . vztek nad morálku válčení (zejména jaderná), ekologické ochrany. Lawrence Kohlberg a Jean Piaget. Model vývoje se orientoval na vlastní koncept identity, kterému odpovídá morálka spravedlnosti a fairnes. Tvrzení G. se dá shrnout do.

- morálka předškolního dítěte (heteronomní, předkonvenční - Piaget, Kohlberg), Mladší školní věk: - Erikson: snaživost proti méněcennosti, školní výkon jako prostředek rozvoje sebepojetí, - nové požadavky na dítě a adaptace na ně Kategorie: Filozofie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zabývá nejprve formováním pedagogických názorů v proměnách doby.Následně se zaměřuje na profesní morálku učitelů v pojetí filozofa Wolfganga Brezinky (především v práci Filozofické základy výchovy)

Piaget - rozdělil vývoj myšlení: 1. senzomotorické - od narození do 2 let - dítě nepromýšlí co dělá 2. předoperační - od 2 do 7 let - dítě nemá logické myšlení a chybí mu kritičnost a realismus, myšlení je názorné (počítání na prstech), dítě není schopné pochopit zpětný postup 3 28.11.1936, New York psychologička, sociologička dcéra Williama Friedmana americká feministka tvrdila, že ženy majú rozdielne morálne a psychologické tendencie ako muži. podľa Gilligan, muži sú viac orientovaný na pravidlá a spravodlivosť a ženy sú viac naklonené k starostlivost The moral development is in detail described by Jean Piaget and Lawrence Kohlberg. Furthermore there are mentioned the obtions of upbringing that can support the development of the child. In the practical part there is described and reflected the long-term integrated complex focused on the development of the mora

Morální vývoj člověka Doktorka

 1. Jean Piaget teorie dvoustupňové morálního úsudku znamenal předěl mezi tím, jak děti mladší než 10 a ty 10 a starší uvažují o morálce. Zatímco mladší děti se podíval na pravidlech jako pevné a na základě své morální soudy o následcích, které jsou starší dětské pohledy byly pružnější a jejich rozsudky byly založeny na záměrech
 2. J. Piaget. koncepce dvou stadií morálky. spravedlnost = morální ekvilibrium. heteronomní morálka (0 - 7 let) morální nátlak okolí (porozumět dětskému pojetí morálky znamená porozumět dětskému myšlení) autonomní morálka (7/8 let a dále) založená na spolupráci, kooperaci a potřebné kognitivní úrovni zralost
 3. J. Piaget (1967) rozlíšil tri základné etapy vývinu morálky u dieťaťa: a) Heteronómna morálka (4 - 10 r.), kedy je konanie dieťaťa určované normami prevzatými od druhých ľudí, najmä rodičov. Ide teda viac-menej o pasívne preberanie mravných noriem
 4. Vývoj morálky: Piaget - morálka heterogenní - poslouchá autoritu - do 8 let, morálka autonomní - 5 respektuje pravidla; Kohlberg - prekonvenční, konvenční, postkonvenční; Vli

Experimenty Jeana Piageta / Jean Piaget's Experiments

 1. To znamená, že morálka lidí je založena spíše na jejich emocích a pocitech než na logické analýze dané situace. Hume považuje morálku za spojenou s vášní, láskou, štěstím a dalšími emocemi, a proto není založena na rozumu. Jean Piaget. Jean Piaget vyvinul dvě fáze morálního vývoje, jednu běžnou u dětí a.
 2. Morálka je teoreticky zakotvena ve více, někdy navzájem odlišných psycholo­ která využíval například Piaget při studiu morálky, ve skutečnosti nevyvolávají morální otázky Pravidl. hrya , ať již hry v kuličky nebo tenisu, podle něj nejsou morálním pravidlyi al,e konvencemi
 3. Piaget morálka štádiá morálny vývin Obsah: Obsah 1 Úvod 2 Kognitívno - vývinový model morálneho vývinu 3 Priekopnícka teória vývinových štádií Piageta 4 Základné skupiny podmienok 5 Morálne štádiá 6 Od heteronómnej k autonómnej morálke 7 Záver 8 Použitá literatúra; Zdroje: LAJČIAKOVÁ, P. Psychológia morálky
 4. 9. Morálka 9.1 Jean Piaget: Dvě etapy vývoje morálky 9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky 9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadií 9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami? 10. Teoretické základy psychologie osobnosti 10.1 Formální vlastnosti psychologického výkladu osobnost
 5. Piaget tvrdil, že logika a morálka se vyvíjejí prostřednictvím konstruktivních fází. V návaznosti na Piagetovu práci určil Lawrence Kohlberg, že proces morálního vývoje se týká hlavně spravedlnosti a že pokračuje po celý život jednotlivce.. Navrhl tři úrovně morálního uvažování; prekonvenční morální uvažování, konvenční morální uvažování a.

Kohlbergova stádia morálního vývoje - Wikipedi

 1. Piaget rozdělil kognitivní vývoj do čtyř hlavních stadií - senzomotorické st.., st. předoperačního myšlení, stadium konkrétních a stadium formálních operací. Heteronomní morálka spočívá na morálním nátlaku dospělých a vyvolává u dítěte morální realismus - tedy sklon dívat se na povinnosti a hodnoty.
 2. Teorie morálního rozvoje společnosti Piaget. Piagetova teorie o morálním vývoji je hluboce spojena s jeho teorií kognitivního vývoje. Morálka je ceněna jako soubor pravidel, které dítě může poslouchat a rozumět ve větším či menším rozsahu, obecně související s myšlenkou spravedlnosti
 3. morálku. Morálka a morální vývoj je nezbytnou souástí utváření hodnot. Morálka nám umožňuje rozpoznávat správné a nesprávné a hraje klíþovou roli v procesech rozhodování a jednání. Hodnoty se tedy utvářejí na pozadí morálního vývoje. K předávání hodnot by nepochybně mělo docházet již v předškolním věku
 4. 2.3 Morálka spravodlivosti a starostlivosti: Gilligan 59. 2.3.1 Ženská morálka 59. 2.3.2 Vývinová postupnosť ženskej morálky 61. 2.4 Dvojaspektová teória morálneho vývinu: Lind 64. 2.4.1 Chápanie morálky 64. P etra Lajfiakovü / P sychológia m o rálk y. 2.4.2 Posun v chápaní morálky 65. 2.4.3 Duálnosť morálneho správania.

Toto je veľký vedecký záujem a mnohí autori skúmali a vyvíjali teórie o tom, ako sa morálka objavuje u ľudí. Medzi nimi nájdeme teória morálneho vývoja Jeana Piageta, o ktorom budeme v tomto článku hovoriť. Súvisiaci článok: Teória učenia Jeana Piageta Piaget a duševný vývo První díla Piaget na morálce se soustředili na dodržování pravidel a koncepcí spravedlnosti. Autonomní morálka (10-11 let): Děti si uvědomují, že pravidla jsou libovolné dohody, které mohou být napadány a upraveny se souhlasem lidí, kteří je řídí. Zaměřují se na záměr Pojem heteronomní morálka zavedl: Jean Piaget Jean Piaget 1 Perfekcionistická etika zakládá ideu dobra na rozvinutí a zdokonalování vloh člověka rozvinutí a zdokonalování vloh člověka 1 Dotazník týmových rolí, kde se objevuje například role formovače, chrliče atp. sestavil: Meredith Belbin Meredith Belbin měly vyjádřit. Z těchto zdrojů dat došel Piaget k závěru, že v podstatě existují dva rozdílné typy morálního uvažování: morálka heteronomní a morálka autonomní. (Heidbrink, 1997) Piaget analyzoval dětskou hru z toho důvodu, že je to oblast, do které se minimálně promítají vliv a normy dospělých

Heteronomní morálka 2. Autonomní morálka 3. Dítě přihlíží k motivům jednání Lawrence Kohlberg Navázal na J. Piageta a rozvinul jeho teorii (60.léta) Stadia vývoje morálky: 1. Předkonvenční stadium Heteronomní stadium Stadium naivního instrumentálního hédonismu 2 morálka, předškolní výchova, morální vývoj, hra, mateřská škola Title Forming of Moral Values of Children at Pre-School Age Abstract This thesis deals with a development of moral judgement of the child at pre-school age. It defines concept of morality and its importance for society. It informs about philosophie Get this from a library! Morální vývoj školáků a předškoláků : paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. [Miroslav Klusák] -- Monografie Morální vývoj školáku a predškoláku. Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta predstavuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítete. Text je.

Morálka - Sociologická encyklopedi

Významným představitelem této oblasti je Piaget (1999), který proslul svou vývojovou teorií myšlení. 1.1 Morálka J. Piageta V oblasti morálky vyslovil Piaget (1968) předpoklad, že si dítě samo aktivně vytváří své porozumění k morálním normám. Urujícím aspektem pro porozumění morálc - 12. rokom prechádzajú do štádia zvnútornených mravných zákonov (autonómna morálka). Presnejšie už aj podľa Liguša autonómia sa prejavuje už 11. roku života. Piaget určil tri etapy morálneho vývinu: 1. Morálny realizmus (7. - 10 ↑ PIAGET, J, INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. 2. vyd. Praha : Portál, 1996. s. 144. ISBN 80-7178-146-. ↑ Heidbring (1997) se domnívá, že Piaget publikoval svou práci o morálním vývoji předčasně. Reakce odborné veřejnosti na tuto knihu byla tak bouřlivá, že mu zabránila v další práci na tomto tématu

Video: Mjt-metoda Mereni Morálni Kompetenc

9.4 Morálka z her organizovaných jako soutěž 117 Ukazka e-knihy, 19.01.2015 12:30:11. Závěr 123 Summary 127 Bibliografie 131 Rejstřík 133 Příloha Piaget v předmluvě ke své knize o morálním vývoji dětí věnoval výsledky své práce především těm, kteří poznatky o dětech získávají. Morálka jako existencionální problém. Hodnoty a postoje. (Přednáška) Morální vývoj. Lawrence Kohlberg (1927-87) vývoj morálního usuzování jednotlivce. Prezentace Lawrence Kohlberg (1927 - 1987). americký.. nad zákony Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Morální vývoj Morálka - Historie editací Přidána poslední věta Viz též heslo společnost důvěry nebo společnost permisivní v Petruskových Společnostech (2006) ← Starší verz Piaget a kognitivní vývoj v dětství, humanistická psychologie a idea seberealizace. Psychologie osobnosti - celkový přehled (pojem osobnost, Charakter a osobní morálka, J. Piaget - stadia morálního vývoje dítěte, prosociální chování, pojem svědomí

cionální vývoj, Piaget, Kohlberg, klí čové oblasti empatie. ABSTRACT This thesis is focused on the problems of the moral development of schoolchildren and mainly on their moral judgment and empathy. The theoretical part is splitted into three basic parts. The first part describes deve tovaná morálka, vzdělávání v morální oblasti, ekonomické vzdělávání Abstract: The central theme of this paper is the presentation of research findings in Moral Reasoning. The problems involved are discussed with respect to secondary education in economy. The main task of the pape Piaget, J. (1970). Psychologie inteligence. Praha: SPN. Piaget výstižně zformuloval posloupnost etap kognitivního vývoje dítěte. První etapu od narození asi do dvou let věku nazývá Piaget senzomotorické stadium - myšlení je zde omezeno na bezprostřední senzorickou zkušenost a motorické chování Piaget: Heteronomní morálka; Je plná příkazů a autority. Autonomní morálka; Dítě postupem věku zjištuje,že pravidla mají své výjimky a přizpůsobují se situaci. Potřeby. Dítě se během svého osobního vývoje a rozvoje odlučuje od potřeb nižších, tedy elemantárních. Potřeby vyšší rozvíjí dál potřeby nižší emerging in almost complete autonomy. (Piaget, 1968, s. 195 - 196) Autonomní morálka tedy není založena na zprostředkován nebo í zkušenosti naučení pravidel, ale na zkušenosti v rovnosti s jinými, ve věku adolescenta přede­ vším s vrstevníky. Uplatnění této zkušenosti vyžaduj abstrakce jak schopnoste

piaget vývoj morálky - this-that

Jako Kohlbergova stadia morálního vývoje se označuje šest hypotetických stadií, kterými prochází lidé v průběhu svého morálního vývoje • Jean Piaget (1896-1980), psycholog • Autor vývojové teorie, které vysv ětluje, jak si d ěti vytvářejí pojmy. • Je t řeba si uv ědomit, že myšlení dít ěte nelze chápat jako nezralé myšlení dosp ělého, protože se v mnoha ohledech odlišují. Na základ ětěchto odlišností vymezil Piaget čty ři vývojová stadia

Morálka detí podľa Piageta Ako prvý o morálnom usudzovaní detí hovoril psychológ Jean Piaget (1896-1980), autor najznámejšej kognitívno-vývinovej teórie. Základným predpokladom jeho kognitívno-vývinovej teórie je tvrdenie, že morálny vývin u detí ide ruka v ruke s vývinom kognitívnym, osobnostným a emocionálnym INHELDER Bärbel, PIAGET Jean. během 2 až 3 týdnů. 275 Kč 248 Kč. Kniha shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v... Morálka lidské mysli. HAIDT Jonathan Dětská morálka je hodnocena jako mravní realismus (Piaget,J.), jehož podstata spočívá ve dvou aspektech: Dítě hodnotí činy ne podle motivů, ale podle jejich důsledků Charakteristickým rysem chování dítěte je tzv. heteronomní mravní povinnost (mravní čin dítěte nevyplývá z jeho vnitřních pohnutek, ale ze snahy vyhovět určité autoritě Piaget považoval za první projevy autonomie svědomí to, že dítě samo za sebe uzná nezbytnost pravdomluvnosti jako podmínku dobrých vztahů mezi sebou a okolím. Při procesu zvažování, v němž působí svědomí, Morálka a mytí rukou. Vystavil Vojtěch Franče

Morálka « E-learningová podpora mezioborové integrace

Morálka a její vliv na vznik a fungování ekonomického systému Již před více než 100 lety publikoval významný světový sociolog a ekonom Max Weber jedno ze svých stěžejních děl nazvané přímo a výstižně: Protestantská etika a duch kapitalismu Piaget popsal dvoustupňový proces morálního rozvoje, zatímco Kohlbergova teorie morálního vývoje nastínila šest etap ve třech různých úrovních. Kohlberg rozšířil Piagetovu teorii a navrhl, že morální vývoj je kontinuální proces, který se vyskytuje po celou dobu života 50 nejlepších frází Piaget. -Veškerá morálka se skládá ze systému pravidel a podstata veškeré morálky musí být hledána v tom smyslu, že jednotlivec získává pro tato pravidla.-Znalosti o okolním světě začínají okamžitým užitím věcí, zatímco znalost čistého praktického a utilitárního kontaktu je zastaven

3. teorie interakční (syntetické, dialektické; např. Vygotskij, Piaget) 2. Teorie periodizace duševního vývoje 3. Teorie individuace duševního vývoje (např. Jung, Thomas & Chessová) Stadia psychosexuálního vývoje podle Sigmunda Freuda Orální (do 1 roku): slast sání, polykání, s růstem zubů se centrum slasti mění n Úroveň 3. Postkonvenční morálka. Perspektiva nadřazená společnosti, abstraktní přístup a překračující sociální normy. Jen málo dospělých dosáhlo této úrovně. a) Orientace sociální smlouvy. Předchozí práva a sociální smlouva. Lidé si myslí racionálně, oceňují vůli většiny a sociální blahobyt V tomto zmysle určil už v 30. rokoch nášho storočia J. Piaget tri základné etapy vývoja morálky u dieťaťa, ktoré zodpovedajú etapám poznávania sveta vôbec. Podľa neho je morálka predškolského dieťaťa a ešte u väčšiny školských začiatočníkov heteronómna (určovaná príkazmi a zákazmi dospelých - rodičov. § na jeho kvalitě závisí morálka celé společnosti § žádný člověk se nerodí dobrý ani špatný, jeho morální vědomí se rozvíjí § vyvíjí se pod vlivem prostředí, socializace, výchovy, vzdělání apod. § vývojem m.v. se zabýval Piaget a Kohlberg . JEAN PIAGET

Kognitivní psychologie předmětem mentální procesy, především kognitivní vliv počítačů psychika - systém zpracování informací Kognitivní psychologie Jean William Fritz PIAGET (9.8.1896-16.9.1980) teorie kognitivního vývoje stádium senzomotorické stádium sémiotické funkce (předoperačního myšlení) stádium rozvoje. Piaget pracuje ve své teorii se dvěma základními termíny. Jednak rozlišuje morálku na autonomní (morálka dítěti vlastní; orientovaná na spolupráci a respekt) a heteronomní (morálka vnucená autoritou; morální realismus) a jednak vztahuje svá stadia vždy k pravidlům (Vacek, 2013, 16-28) Smysl výchovy k prosociálnosti: rozvoj občanských ctností výchova ke komunikaci, kooperaci a proti násilí rozvoj sociálních dovedností dětí prevence agresivity a delikvence respektování zvláštností morálního vývoje jako podmínka úspěšnosti mravní výchovy J. Piaget: 2 stádia mravního vývoje osobnosti stádium.

Psychoanalýza - Sigmund Freud Psychoanalýza. Zakladatel psychoanalýzy je moravský rodák Sigmund Freud (1856 - 1939). Ve Vídni Freud vystudoval neurologii a psychiatrii. Jako lékař se věnoval zejména hysterii.Ve Francii se seznámil s hypnózou a hypnotickou sugescí jako metodou léčení hysterie. Freud se domníval, že hysterikové jsou nemocní potlačenými vzpomínkami J. Piaget → ve vývoji morálky dítěte mají podstatný význam jeho vztahy k druhým lidem - nejprve k rodičům, později ke skupině vrstevníků • postkonvenční úroveň (autonomní morálka) - mladistvý se řídí svými vnitřními principy, které pochopil a převzal za své.

Morálka 9.1 Jean Piaget: Dvě etapy vývoje morálky 9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky 9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadií 9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami? 10 Dá se také předpokládat, že morálka není v řadě případů dána především racionálně, opírá se o altruistické emoce. Dále je zřejmé, že konkrétní člověk jedná v různých situacích podle různých principů Mahler J. Piaget Kohlberg r m Stadium/Fáze 1 2 Novorozenecké Orální fáze Důvěra x nedůvěra Normální autismus Senzomotorické stádium 1. Předkonvenční stádium (do 10 let) a) Heteronomní stádium. b) Stádium naivního instrumentálního hédonismu. 2. Konvenční stádium (10 - 13 let) a) morálka hodného dítět Piaget: instinkt konformity, tendence podobat se jiným lidem. Kohlberg - postkonvenční morálka, která závisí na vnitřních normativních principech - adolescentní morálka už není vymezena na pouhé mechanické respektování jednotlivých pravidel, nebývá generalizována na všechny životní situace. Jean Piaget (1896-1980) -poznání, tj. jak lidé myslí a poznávají; identifikoval 4 stadia kognitivního vývoje Úroveň 3 - postkonvenční morálka 5. stadium - orientace na společenskou smlouvu - dítě jedná podle principů obecně uznávaných jako podstatné pro veřejné blaho

 • Xbox 360 post apocalyptic games.
 • Stříbro 2019.
 • Fotomagnetky.
 • Tajná hra android 9.
 • Wutang logo.
 • Církevní stavba křížovka.
 • Do or die.
 • Žehlení trička.
 • Rakovina kuze u psa.
 • Lumen lux.
 • Echinacea sirup.
 • Snapbridge diskuze.
 • Easylax miminko.
 • Shiba film richard gere.
 • Indicke filmy cz dabing.
 • Televize uhlopříčka 120 cm.
 • Lego city 60139 návod.
 • Dalajlama citaty.
 • Veteran rallye křivonoska 2019 trasa.
 • Poc sports equipment.
 • Queen adam lambert události.
 • Kitzsteinhorn opening hours.
 • Corega pasta.
 • Schodišťový automat.
 • Česko slovenská vlajka.
 • Osvětlení spz.
 • Iowa певица.
 • Očkování spalničky dospělí.
 • Adrien brody oscar.
 • Tejpování hlavy.
 • Thermofix dub přírodní.
 • Prodám šatní skříňky.
 • Dlouhodobe pujceni vozu.
 • Zničené nehty po lakování.
 • Výroba zbraní larp.
 • Film fantasia 2000.
 • Mapa lesů čr.
 • Podsklepený pasivní dům.
 • Fomei led light mini 2w.
 • Konferencni stolek svestka.
 • Čerstvé sojové boby.