Home

Elektrické napětí fyzika

Práce a výkon elektického proudu | Sbírka příkladů z

Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. velikost práce vykonaná při přemístění náboje Q mezi 2 místy el. pole mezi nimiž je napětí 9. třída - Elektrické jevy Elektrické napětí a jeho měření Elektrické napětí Elektrický napětí je vždy mezi dvěma místy (můžeme si představit podobně, jako když chceme, aby tekla voda potrubím - buď musíme mít nějaké čerpadlo nebo musíme mít hladinu na jedn 07 - ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 07 - ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 2/10 07 - ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 3/10 Zdroje stejnosměrného napětí galvanický článek - napětí článku je dáno rozdílem elektrochemických potenciálů kovů (resp. materiálů), které článek vytváří elektrochemická řada kovů např Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např. odporů, kondenzátorů, cívek, tranzistorů, diod a spínačů.Tyto prvky vytváří vodivou cestu a splňují funkce, které jsou od obvodu požadovány, např. zesilování signálu, vytváření oscilací apod. Může být nepatrný jako integrovaný obvod, nebo může zahrnovat celou elektrickou síť Fyzika ø 75.1% / 5024 × vyzkoušeno; Elektrické jevy - 8. třída Fyzika ø 70.3% / 12845 × vyzkoušeno; Fyzika - 8 třída ( Skupenské přeměny, motor) Fyzika ø 57.6% / 13124 × vyzkoušeno; Elektrotechnika-test1-el. proud Fyzika ø 58.8% / 2450 × vyzkoušeno; Fyzika - Elektřina pro 6.ročník Fyzika ø 63.5% / 6437 × vyzkoušeno.

Elektrické napětí - FYZIKA 00

 1. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Elektrický zdroj = každé zařízení, mezi jehož svorkami (póly) je neustále udržováno konstantní napětí (rozdíl potenciálů
 2. V obchodech lze koupit vařič na napětí U = 220V s příkony P 1 = 300W, P 2 = 900W. Jaké odpory odpovídají jednotlivým příkonem. Ve třetím vařiči jsou odpory R 1 a R 2 zapojeny paralelně
 3. Disk Google E-learning Anglický jazyk Fyzika Matematika Informatika Výtvarná výchova Zeměpis Dějepis Kytara První pomoc > Výuka > Fyzika > 6. ročník. 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník. Fyzika 6 Prezentace Těleso a látka. Elektrický proud, elektrické napětí

Elektrické napětí - způsobené rozdílem počtu nabitých částic na dvou různých místech v obvodu nebo ve zdroji - značka: U - jednotka: V (volt) - zdroje el. napětí. baterie, monočlánky; akumulátory; generátory napětí (alternátory) - pdf: el.proud,napeti.pdf. Elektrický odpo Práce v elektrostatickém poli, elektrické napětí. Dvě rovnoběžné kovové opačně nabité desky vytváří mezi sebou homogenní elektrostatické pole.Vložíme-li do tohoto pole malou vodivou kuličku upevněnou na nevodivém vlákně, pak po vychýlení, při němž se kulička dotkne jedné z desek, začne kulička kmitat mezi deskami. Při každém nárazu změní znaménko svého. Elektrické napětí Napětí U nám říká, jaký je rozdíl potenciálů mezi bodem B a bodem A. Opět pro zjednodušení si můžeme představit, že nám napětí popisuje energetický spád.

Základy elektroniky - napětí :: Arduino

Elektrický obvod - Wikipedi

Zdrojů elektrického napětí je mnoho druhů. Historicky nejstarším používaným zdrojem je primární (Zdroje elektrického napětí, Fyzika referát Fyzika Jednotky fyzikálních veličin Důležité fyzikální konstanty Kinematika Dynamika Gravitační pole elektrický potenciál a elektrické napětí.. Řešení: 2. Jak velkou práci vykoná elektrické pole s intenzitou 10 4 N.C-1, které posune náboj 20 μC podél siločáry po dráze 10 cm. Řešení Elektrické napětí vzniká mezi dvěma místy, které mají rozdílný elektrický potenciál, který se značí φ, jednotka je volt [V]. V každém bodě elektrického pole má náboj určitou potenciální energii

Zajímavé chemické zdroje napětí najdeme i v přírodě, počet živočišných druhů schopných vytvořit elektrické napětí dosahuje nejméně 5000, většinou to jsou ryby a paryby. Zdroj elektrického napětí je speciální tkáň vyvinutá z příčně pruhované svaloviny. Zpravidla kopíruje páteř web: https://skoladoma5.webnode.cz/ instagram: https://www.instagram.com/pani.ucitelka Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.. Značka: U Základná jednotka: volt, značka V Meracie prístroje: voltmeter, osciloskop Zdroje elektrického napätia. Volt je jednotkou elektrického napětí a je odvozenou jednotkou Si. Jeden volt je takové napětí, které je na vodiči s procházejícím proudem o velikosti 1 ampéru a výkonem 1 wattu. Dílčí jednotky voltu jsou mikrovolt, milivolt. Násobné jednotky voltu jsou kilovolt, megavolt

Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon - Fyzika

Fyzika pro 9. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 34-49 Fyzika pro 8. ročník Základní školy - II.díl, SPN 2001, str. 61-75 D. Zkušební test Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace: Žák se seznámí se zdroji elektrického napětí, elektrickými články a bateriemi. Naučí se poznávat jednotlivé druhy článků. Klíčová slova: Zdroj elektrického napětí, elektrický článek, baterie, akumulátor

Veličina elekrické napětí. Jednotky elektrického napětí. Převody. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Čím se měří elektrické napětí? rezistorem. voltmetrem. Co dělá reostat? zvětšuje ( zmenšuje) napětí skokem. zvětšuje ( zmenšuje) napětí postupně. Kolik je 1 mA (miliampér) ? 1000A. 0,001A. Co se děje, když se zvětšuje odpor? zvětšuje se napětí. zmenšuje se napětí. Jaký je vzorec pro výpočet napětí? U = I.R.

Elektrický proud v kovech - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Elektrické osvětlení vánočního stromečku sestává z 10 sériově zapojených žárovek. Na každé žárovce je napětí 23V. Pokud se u třetí žárovky přeruší její vlákno, bude na objímce této žárovky napětí; Elektrické osvětlení vánočního stromečku sestává z 10 sériově zapojených žárovek
 2. 9. třída - Elektrické jevy Zapojení za sebou a vedle sebe Zapojení za sebou (sériové) Pokus: Zapoj tři spotřebiče tak, že tvoří jednoduchý obvod, stejně jako je obvod na obrázku. Na různých místech změř napětí a proud. Závěr: Napětí je na všech místech stejné, ale proud se v různých místech liší
 3. Napětí mezi určitým bodem v el. poli a nulovou hladinou (zemí) je rovno potenciálu tohoto bodu (U = j - 0 Þ U = j). Potenciál j ve vzdálenosti r od bodového náboje je: Nulový potenciál je ve vzdálenosti r → ¥. Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vzduchu, rozložení náboje na vodiči. Náboj přivedený na.
 4. o napětí 2 V. [0,025 A] 9. K napětí 220 V (ve spotřebitelské síti) je připojen vařič, kterým prochází proud 4,0 A. Poruchou v síti se snížil proud na 2,2 A. O kolik voltů pokleslo napětí v zásuvce? [o 99 V] 10. Při elektrickém napětí 16 V mezi konci rezistoru jím prochází elektrický proud 0,2 A. Jak

Vzorce z fyziky - Sweb

Pro naši cívku pak bude platit, že mag. indukční tok se mění nejrychleji, když je nulový (pro a = p /2 rad nebo 3 p /2 rad) a nejpomaleji, když je největší (a = 0 rad nebo p rad). {je možné použít pro míru změny derivace funkce, kdy lze postupovat stejně jako u výpočtu tečny ke grafu funkce → k je míra změny v daném bodě} Indukované napětí se mění harmonicky. 2 53_Elektrická práce - práce vykonaná silami el. pole (ve vodiči vzniká po připojení ke zdroji napětí) značka: W jednotka: J (joule) Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci výpočet: =∙∙ Při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá Elektrické napětí. Elektrické napětí vzniká mezi tělesy, která jsou v rozdílném elektrickém stavu (mají rozdílný elektrický potenciál).. Elektrické napětí se udává jako napětí mezi dvěma body, např. mezi body elektrického pole, mezi kladným a záporným pólem zdroje nebo mezi svorkami spotřebiče Fyzika s nadhledem 9 Řešení pracovního sešitu Elektromagnetické jevy v magnetickém poli a indukuje se na nich elektrické napětí. Motorek funguje jako generátor (dynamo). b) Napětí je tím větší, čím větší rychlostí se hřídel otáčí 3) El. vodiče a izolanty ELEKTRICKÉ VODIČE A IZOLANTY Elektrický vodič je látka, která vede elektrický proud.Musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, většinou volné elektrony, nebo volné kladné či záporné ionty (kovy, tuha, roztoky a taveniny některých látek, plynné látky za určitých podmínek). Pomocí mikroskopů bylo zjištěno, že částice kovu.

Fyzika v 8.r. - webzdarm

elektrické napětí mezi dvěma body A, B - U jednotka [U ] = 1 V (volt) je definováno jako podíl elektrické práce (vykonané elektrickou silou při přemístění bodového náboje Q z bodu A do bodu B) a velikosti tohoto náboje Q intenzita elektrického pole - E jednotka [E ] = Vm-1 (volt na metr) Pozn Kromě chemických zdrojů napětí se využívají i další fyzikální principy k získání elektrického napětí: Solární články, u kterých dochází k přeměně energie světelného záření, dopadajícího na polovodičový PN přechod na elektrický proud 1,5 V 1. izolátory 2. voltmetr 2. 4,5 V 2. izolanty 3. wattmetr 3. 3,0 V 3. vodiče 4. barometr 4. 9,0 V 4. elektrody FYZIKA - TEST (řešení) Test lze použít po jednotlivých částech nebo celkově. I. ELEKTRICKÝ PROUD: II. ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: III. ELEKTRICKÝ OBVOD: A3 A3 A4 B2 B2 B4 C4 C2 C3 D1 D4 D2 Hodnocení I. části Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací)

30.2 ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ. Zapojením elektrického článku či baterie do obvodu se vytváří ve vodičích elektrické pole. Je to odvozená fyzikální veličina: značení - U. základní jednotka - V (volt) odvozené jednotky - kV (kilovolt), mV (milivolt), MV (megavolt) Převody jednotek: 1kV = 1 000V 1 000 . kV = 1 . MV. 1mV= 0,001 Fyzika 6. Tematický okruh. Elektrický obvod. Téma. Elektrický proud, elektrické napětí. Název. VY_32_INOVACE_12_22_elektricky_proud_a_napeti. Určení. 6. ročník. Autor. Mgr. Tomáš Bobál. Vytvořeno. Březen 2013. Anotace. Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Žák je seznámen s elektrickým proudem a jeho. - hodnoty napětí (proudu) dosahují opakovaně svého maxima maximální hodnota napětí (proudu) - U max [V] ( I max [A] ) v naší rozvodné elektrické síti je U max = 380 V / 230V - hodnoty se po určité době opakují - perioda T [s] - rychlost otáčení cívky ovlivňuje, jak často se mění směr indukovanéh na jejích svorkách elektrické napětí a pokud obvod cívky uzavřeme, tak obvodem protéká elektrický proud. Toto napětí a proud nazýváme indukované napětí a indukovaný proud a charakterizujeme ho jako střídavé napětí a střídavý proud. Je to proto, že periodicky mění nejen svou velikost, ale také směr. Jedná se

Video: Elektrický zdroj - FYZIKA 00

Říkáme, že v elektrické síti je sinusové napětí s frekvencí 50 Hz, což nám dává docela přesnou představu, jak takové napětí vypadá. Ve většině případů je proto nutné toto napětí nejdříve pomocí tranformátoru zmenšit na vhodnou hodnotu (například z původních 230 V na 12 V) a poté usměrnit FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2019/2020 Jméno a příjmení: 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY jističi (chráníme nim elektrické spotřebiče i vedení před zkratem nebo dlouhodobým proudovým přetížením) nebo v elektromagnetickém relé (k spínání nebo vypínání obvodů napětí U1 na střídavé napětí U2 se stejným. ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Fyzika 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Napětí mezi svorkami je největší před připojením vodičů k elektrodám - napětí naprázdno U 0. Po připojení vodičů a spotřebičů k elektrodám prochází obvodem elektrický proud a napětí na svorkách se zmenší U S. Elektromotorické napětí U e pak je rovno součtu napětí svorkového U S a vnitřního napětí.

Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklad

 1. Elektrické napětí měříme: 1. mezi póly zdroje 2. mezi svorkami spotřebiče Voltmetr zařazujeme ke spotřebiči vždy paralelně (vedle sebe) V + - Před měřením napětí zvolíme vždy vhodný rozsah stupnice měřícího přístroje!!!! o je to elektrický prou
 2. Fyzika 2. stupeň . Marie Halíková Elektrické napětí, elektrický proud: Word: Měření proudu a napětí, vodiče a izolanty: Word: Vedení elektrického proudu v látkách: Word: Elektrický obvod: Word: Vedení proudu v látkách - test: Word: Elektrický odpor - pracovní list
 3. A) elektrické napětí - V B) elektrický odpor - Ω C) elektrický proud - A D) elektrický náboj - Q Vyjádři v ampérech: Vyjádři ve voltech: 4,08 kA = 56,8 kV = 65 mA = 750 mV= Vyber správné schéma zapojení pro měření proudu protékajícího obvodem a napětí mez
 4. 4IS14F8 elektrické napětí.notebook 8 Metodika: Elektrické napětí - 8. třída Prezentace slouží k vysvětlení pojmu elektrické napětí, zabývá se vysvětlením převodů jednotek el. proudu, žáci si mohou procvičit probíranou tématiku na jednoduchém početním příkladu, ve kterém zjišťujeme hodnotu elektrického napětí
 5. Fyzika I - B2B02FY1 (přednáší J. Koller) Podmínky pro udělení zápočtu Elektrické napětí. Spojitě rozložený elektrický náboj. Intenzita a potenciál elektrického náboje rozloženého objemově, plošně a na křivce. Tok intenzity elektrostatického pole. Gaussův zákon elektrostatiky ve vakuu
 6. Elektrické zdroje. Elektrický zdroj - přeměňuje energii na elektrickou energii Elektromotorické napětí - napětí zdroje, který není zapojen v elektrickém obvodu (nezatížený) Svorkové napětí - po zapojení do obvodu, menší než elektromotorické Elektrický proud - prochází po zapojení zdroje, závisí na.
 7. Já mám pohovořit o stejnosměrném elektrickém proudu. Ten je definován jako uspořádaný pohyb volných, elektricky nabitých částic, pod vlivem elektrického pole. Jestliže se směr proudu nemění mluvíme o stejnosměrném proudu. Ten je definován vztahem: I = Q / t jednotkou elektrického proudu jsou ampéry. Q je celkový počet částic, které projdou průřezem vodiče za.

rozvodná síť - transformuje se v oblastních rozvodnách, je zde tedy vysoké napětí, ztráty už jsou větší - napětí je zde 22kV spotřebitelská síť, zde je nízké napětí, které má zpravidla velikost 220V, je tedy určeno pro běžnou potřebu každého z nás, továrny a nemocnice mají velikost napětí o něco vyšš Fyzika Chemie Kontakt Vyhledávání . Vyhledávání Po připojení ke zdroji elektrického napětí se ve vodiči vytvoří elektrické pole, které způsobí usměrněný pohyb volných elektronů. Elektrony se... Zvukové jevy 04.06.2012 13:11

Elektrické napětí v případě vybíjení kondenzátoru exponenciálně klesá z hodnoty, kterou dosáhlo při nabíjení kondenzátoru. Srovnáním grafů na obr. 12 a obr. 13 je zřejmé, že zatímco proud dosáhl nulové hodnoty, napětí na kondenzátoru nulové hodnoty nedosáhlo Elektrické napětí. Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech). Nový!!: Fyzika a Elektrické napětí · Vidět víc » Elektrický obvod. Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např. V elektrické síti musí být stále konstantní napětí. Shodnost napětí sítě a alternátoru se zajistí změnou budicího proudu alternátoru. Rovnosti frekvencí se dosáhne regulací přívodu mechanické energie k turbíně, protože frekvence alternátoru závisí na jeho otáčkách. Po splnění všech podmínek lze alternátor. Elektrické napětí mezi dvěma body v elektrostatickém poli definujeme jako absolutní hodnotu rozdílu Uhlář: Fyzika II (2017) • Volné elektrické náboje jsou rozloženy pouze na povrchu vodiče. • Makroskopické elektrické pole uvnitř vodiče je nulové Tento týden budete studovat z učebnice. Str. 125 - 128 Měříme elektrický proud. Přečíst, napsat poznámky a nakreslit všechna schémata, jak se zapojuje ampérmetr. To samé str. 129 - 131 Měříme elektrické napětí- vypsat poznámky a nakreslit schémata, jak zapojíme voltmetr. Poznámky pošlete ke kontrole

Fyzika - 6. roční

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Fyzika - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nevíte si rady? Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká indukované napětí. Elektrické napětí je projevem elektrického pole, proto můžeme obecně říct, že: změna elektrického pole způsobuje vznik magnetického pole. změna magnetického pole způsobuje vznik elektrického pole. Ve druhé polovině 19. století skotský fyzik Maxwell matematicky odvodil, že změny elektric kéh

Elektrické obvody :: Fyzika Maršovsk

 1. Do školy noste: učebnici Fyzika 4 Elektromagnetické děje a ŠS. Učíme se: Elektrický náboj, elektrizování těles, elektrické pole - uč. s. 5 -13, zápis tištěný k vlepení do sešitu + nakreslení 4 obrázků dle zadání; kdo nestihl ve škole (dal přednost zkoušení si pokusů), dokončí doma podle učebnice. 29.9. - 2.10.202
 2. Název DUM: ěření elektrického proudu a napětí Číslo DUM: III/2/FY/2/2/8 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra ejkrtová Anotace: Žák se seznámí s elektrickými veličinami proud a napětí. Naučí se jejich značky, schematické značky a jednotky
 3. Elektrické napětí •Elektrické napětí vyjadřuje velikost práce, která je potřebná k přenesení JANOVIČ, Jozef a Růžena KOLÁŘOVÁ. <I>Fyzika pro 6. ročník základní školy: studijní část A</I>. Praha: SPN, 1989, s. 101. ISBN 80‐04‐25045‐9..
 4. nimiž je elektrické napětí • jednotka: ampér -A • měření elektrického proudu: ampérmetr -způsob zapojení: náčrt, další informace, animace a zajímavosti: Výukový program Fyzika zajímavě -elektřina 1: kapitola Elektrické obvod

elektrický proud, elektrické napětí dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem, volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí: pravidla bezpečné práce, zkrat, pojistk Fyzika. Třída: 8. Téma: Elektrické jevy. Pořadí otázek/pořadí odpovědí: elektrické napětí na prvním rezistoru je rovno napětí zdroje. c) elektrické napětí zdroje je rovno součtu napětí na obou rezistorech. d) na obou rezistorech naměříme stejné elektrické napětí. Posuzujeme-li solární článek, jako zdroj elektrické energie, je jasné, že důležitým bodem charakteristiky, je bod maximálního výkonu P M. Stejně tak nám může zajímat i průběh tohoto výkonu na odebíraném proudu. Závislost jak výstupního napětí, tak výstupního výkony na odebíraném proudu znázorňuje obrázek 1

Práce v elektrostatickém poli, elektrické napětí :: ME

Elektrické napětí a jeho měření. elektrický proud je usměrněný pohyb částic s nábojem (v pevném vodiči elektronů) elektrické napětí umožňuje, tj. způsobuje, tento pohyb; opět použijeme představu s vodním tokem - např. potokem: pokud by byl potok vodorovný, voda by netekla, nebyl by proud vody - viz obr. Elektrické napětí U. Energie,kterou vykoná zdroj při přenosu částic s nábojem od 1 pólu k druhému. U = R.I. U = W/Q. Jednotka - 1 VOLT. Měření voltmetrem - zapojení paralelně na. spotřebič. Zdroje napětí - suchý článek: zinkový obal : - uhlík - + elektrolyt : salmia

Elektrický proud, elektrické napětí Proud Kdy mluvíme o proudu? Proud velkého počtu lidí Proud vody, světla, vzduchu VE FYZICE - PROUD NABITÝCH ČÁSTIC (JEDNÍM SMĚREM) Zopakujme si Jaké částice v atomu mají elektrický náboj? 2 druhy nabitých částic - protony a elektrony Protony - pevně vázané v jádře Elektrony - v některých látkách jsou volné - za. Elektrické napětí, práce v elektrickém poli kuličku elektrického kyvadélka zavěsím mezi dvě opačně nabité desky → pokud kuličku vychýlím, tak, že se dotkne jedné desky, začne kmitat a při každém odrazu od desky jim předá část své mechanické energie a znaménko náboje se na kuličce změní na opačné a tím se. Mezi místy s různým potenciálem vzniká napětí. které je rozdílem potenciálů. Pro homogenní pole o intenzitě E platí, že mezi hladinami stejného potenciálu ve vzájemné vzdálenosti d je elektrické napětí. Jednotkou napětí je také volt. Odtud je odvozena jednotka elektrického potenciálu V m -1. Napětí se měří. Mějme prostředí s volnými náboji (kov, elektrolyt). Pokud je v bodu A tohoto prostředí jiný potenciál než v bodě B, je mezi nimi napětí U.Díky elektrické intenzitě toho elektrického pole začnou volné náboje téct z jednoho bodu do druhého Fyzika KamPoMaturit ě / SEMINÁRKY / Práce se zabývá maturitní otázkou elektrostatika (elektrický náboj a jeho vlastnosti, vodiče a izolanty, elektrické pole, elektrické napětí, kapacita vodiče). Elektrostatika - maturitní otázka. Tento text hovorovou formou seznamuje s triviálními základy elektrostatiky

2) Co je elektrické napětí, jakou má jednotku a měřidlo. 3) Jak zapojujeme ampérmetr (sériově) a jak voltmetr (paralelně) a umět to zakreslit. 4) Jaké částice vedou elektrický proud v kovech, kapalinách, plynech. 5) Proč izolanty nevedou el. proud Veličina Označení Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus. Urči elektrické napětí na svorkách spotřebiče, prochází-li jím elektrický proud 60 mA po dobu 20 min, vykonají-li síly elektrického pole práci 16,56 KJ. Title: Fyzika 8. třída Author: p.simecek@seznam.cz Created Date Elektrické napětí, zdroje napětí. Vysoké napětí, elektrické spotřebiče, první pomoc, hlavní vypínač, pojistky. Zvukové děje. Vlastnosti zvuku. Vznik a zdroje zvuku. Látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku. Rychlost šíření zvuku v různých prostředích. Odraz zvuku na překážce, ozvěna, pohlcování.

Vzdělávací obor fyzika je vyučován v rámci integrovaného předmětu Fyzika - chemie (F-CH) od 6. po 9. ročník. Je součástí oblasti Člověk a příroda a zahrnuje změří elektrické napětí na různých součástkách elektrického obvodu změří elektrický proud v různých částech jednoduchého elektrického obvodu Př. 3:Vysvětli, proč napětí 45000 V na Van der Graffově generátoru není nebezpečné. Napětí Van der Graffova generátoru je sice obrovské, ale náboj nashromážděný na jeho kouli je velmi malý a nedostačuje na udržení nebezpečného proudu více než po tisícinu vteřiny elektrické napětí měříme voltmetrem ? směr el. proudu byl stanoven od - k + pólu zdroje ? proud je ve všech částech jednoduchého el. obvodu stejný ; Jak se změní el. proud v obvodu, ve kterém jsou 3 stejné žárovky zapojeny za sebou, připojíme-li ještě jednu stejnou žárovku?. 8. ročník - elektrické jevy 1 Fyzika 8. ročník Ohmův zákon Zopakujeme si napětí, proud a odpor. Je to nutné k pochopení následující látky! Základem elektřiny je elektrický náboj. Nositelem elektrického náboje je elektron. Značka náboje: Q Jednotka náboje: (oulomb) měření náboje: elektroskopem Elektrické napětí

Elektrický potenciál a napětí 5/6 Elektrické pole

 1. Fyzika. 6.ročník. Žák. rozliší na příkladech mezi pojmy těleso a látka. určí skupenství dané látky (jejich vlastnosti) určí vodorovný směr. uvede souvislost mezi skupenstvím látek a jejich částicovou stavbou. elektrické napětí, jeho jednotka
 2. FYZIKA Pracovní sešit pro 9. ročník ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 1. Na obrázcích jsou zobrazeny různé typy zdrojů elektrického napětí. Doplň jejich Cena elektrické energie = 5 korun za 1 kilowatthodinu SPOTŘEBIČ PŘÍKON ČAS KOLIK ENERGIE KOLIK PENĚ
 3. Při sériovém zapojení je celkové napětí obvodu rovno součtu napětí na jednotlivých spotřebičích. 2. Při paralelním zapojení platí, že celkové napětí se rovná napětí na každé větvi. Za pomoci těchto podmínek a Ohmova zákona (U = RI) si vyjádříme napětí na všech rezistorech
 4. Povíme si, co je to elektrický proud a elektrické napětí. V neposlední řadě si vysvětlíme, které látky vedou a nevedou elektrický proud. Zdroj 1. prezentace: BOBÁL, Tomáš. Elektrický obvod, jeho schéma. In: Základní škola Zlín: Fyzika 6 [online]. Zlín: ZŠ Zlín, 2013 [cit. 2018-03-29]
 5. Elektrické napětí; Kapička mezi kovovými deskami (Sbírka řešených úloh z fyziky) Elektron v obrazovce osciloskopu (Sbírka řešených úloh z fyziky) Elektrické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu, rozložení náboje na vodiči; Jak vyhodit kuličku? (Sbírka řešených úloh z fyziky) Vodič a izolant v elektrickém pol
 6. 38_Elektrické napětí - je fyzikální veličina značka: U jednotka: V (volt) Zdroje elektrického napětí: stejnosměrného - elektrické články jednorázové použití - akumulátory dají se dobíjet U = 1,2 V Zdroj napětí má vyznačený kladný a záporný pól (polarita zdroje). střídavého - elektrárn
 7. Elektrické napětí. Značka = U; Jednotka = V (volt) Vzorec: U = R * I; K měření se používá voltmetr, ten přápojujeme k obvodu paralélně. Zdroj napětí koná práci a čím větší nápětí mezi +,- tím větší práci vykonává
Elektrický proud, výroba a přenos elPPT - Elektrické jevy III

Napětí. Elektrické napětí je určeno jako práce vykonaná elektrickými silami při přemísťování kladného jednotkového elektrického náboje mezi dvěma body v prostoru.. Elektrické napětí lze také vyjádřit jako rozdíl elektrických potenciálů v obou bodech v prostoru. Napětí 1 V je takové napětí, které je mezi konci vodiče, do kterého konstantní proud 1 A. Elektrický proud a elektrické napětí 03.04.2012 14:08 Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem ( v kovech - volné elektrony, ve vodných roztocích solí a kyselin - volné kationty a anionty) Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Elektrické pole. Náboj a pole. Kondenzátor. Napětí, proud a odpor. Elektrický obvod. Ohmův zákon. Vnitřní odpor. Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony. Elektrický odpor. Teplotní součinitel elektrického odporu. Termistor Elektromotorické napětí E F v (4.8) je kladná veličina, neboť jsme směr integrace volili souhlasně se směrem , a tedy i se směrem proudu I.Lze snadno vyjádřit E F ve tvaru obecného vzorce pro elektromagnetickou indukci (4.2).Součin v p představuje totiž plochu, kterou opíše příčka p za jednotku času. Veličina B v p pak zřejmě udává absolutní hodnotu změny.

Zdroje elektrického napětí - Fyzika - Referáty Odmaturu

Stacionární elektrické pole. Elektrický proud. Vektor proudové hustoty. Driftová rychlost. Rovnice kontinuity. I. Kirchhoffův zákon. Ohmův zákon pro homogenní a nehomogenní vodič. Elektromotorické napětí. II. Kirchhoffův zákon. Elektrické obvody. Sériové a paralelní zapojení vodičů. Elektrický odpor a jeho teplotní. motorického napětí. Tento přístup se velmi často objevuje ve středoškolských učebnicích fyziky. My však budeme v převážné míře používat místo elektromo-torického napětí svorkové napětí, které se ve velké míře využívá v elektrotech-nice. Vzájemný vztah mezi těmito napětími je objasněn ve studijním textu Katodové záření (paprsky) je tok elektronů emitovaných z katody výbojky při velmi nízkém tlaku (řádově 1 Pa a méně) a vysokém napětí na elektrodách (řádově 10 000 V). Při interakci tohoto záření s látkami se energie elektronů mění na jiné formy - mechanickou, vnitřní, energii elektromagnetického záření apod Elektrický náboj, elektrické pole - fyzika -> napětí U AB mezi 2 body el. pole je podíl práce vykonané el. silou při přenesení bodového náboje z A do B a tohoto náboje.->napětí nezávisí na velikosti přeneseného náboje a na tvaru jeho trajektori 5. Elektrické jevy. 1. Elektrické pole, náboj, elementární náboj . 2

Práce v elektrickém poli - vyřešené příklad

8. ročník - fyzika Všem vám přeji hezký, opět zkrácený týden v pátek je státní svátek. Přečtěte si v učebnici str. ½ 113 - ½ 115 Zápis do sešitu: Výkon elektrického proudu -označení: P -jednotky: W (watt), kW, MW, mW -výpočet: P = U x I Uelektrické napětíve voltech V Ielektrický proud..v ampérech Elektrické pole. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. XV. Elektrické pole Elektrický náboj - skleněná nebo novodurová tyč třená vlněnou látkou přitahuje drobná tělíska - kousky papíru, vlákna, prachové částice, podobně jsou přitahovány suché vlasy k hřebenu a. V případě vodiče lze napětí jednoho voltu definovat tak, že jeden volt je elektrické napětí mezi konci tohoto vodiče, do něhož stálý proud jednoho ampéru dodává výkon jednoho wattu. Jednotka napětí je nazvána po italském fyzikovi, který se jmenoval Alessandro Guiseppe Volta II. KIRCHHOFFŮV ZÁKON - formuluje pro elektrické obvody zákon zachování energie, hovoří tedy o napětích v obvodu Definice - Součet úbytků napětí na spotřebičích se v uzavřené části obvodu (smyčce) rovná součtu elektromotorických napětí zdrojů v této části obvodu, nebo jinak - v libovolném uzavřeném obvodu, který je částí elektrické sítě, se.

Elektrické napětí - Informační portá

- u akumulátoru tohoto typu nesmí nabíjecí napětí překročit 14,6V (tedy zde se připouští napětí o něco vyšší než u akumulátorů gelových, někteří výrobci připouštějí až 14,8V). Pokud překročíme uvedená napětí, zkracujeme jeho životnost. Nabíjení akumulátoru AGM př. -k nabíjení se využívá tzv Elektrický proud v látkách. Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem uvnitř pevného, kapalného nebo plynného tělesa, popř. ve vakuu.. Látky obsahující volné nosiče elektrického náboje nazýváme vodiče.Jde např o kovy - obsahují volné elektrony, roztoky obsahující ionty (elektrolyty), ionizované plyny

Elektrické pole

Chemické zdroje napětí Eduportál Techmani

Elektrické napětí - YouTub

Elektrické napätie - Wikipédi

Napětí. práce, kterou koná elektrická síla při přemístění náboje z bodu A do bodu B je přímo úměrná velikosti náboje, konstantou úměrnosti je elektrické napětí mezi body A a B [U] = J.C-1 = V - napětí mezi konci vodiče, do něhož proudí stalý proud o velikost 1 A a výkonu 1 W, eV - napětí 1 elektronu = 1,602.

Napětí - převody jednotek Jednotky

Fyzikální podstata přechodu PN :: MEFPPT - Elektrický zdroj PowerPoint Presentation, freeDruhy kondenzátorů, jejich spojování a energie - FYZIKA 007Dipól
 • Nepotismus.
 • Vlna prodej.
 • Deník slabocha online.
 • Photoshop čárkovaná čára.
 • Tamarindová omáčka tesco.
 • Jídelníček v 11 měsících.
 • Bragolin obrazy.
 • Čmelák medonosný.
 • Fretka zverimex.
 • Hurricane center.
 • Ztráta telefonu google.
 • Prapor pracovní oděvy.
 • Heirloom semena.
 • Facebook strani.
 • Cbd stav.
 • Hra na baskytaru pdf.
 • Bikram yoga vysledky.
 • Spolknutí magnetu.
 • Úhel 10 stupňů.
 • Necitim konecek prstu.
 • Sony dsc rx10ii.
 • Blizzard download.
 • Transakční náklady.
 • Státní jesle praha 10.
 • 77 numerologie.
 • Lily aldridge instagram.
 • Saba vlajka.
 • Elvenar betaforum.
 • Švédský klíč.
 • Mike and dave need wedding dates cz titulky online.
 • Jubiläumsgrat zugspitze.
 • Mapa hrady a zamky v cechach.
 • Sametová revoluce zpráva.
 • Výroba papíru pdf.
 • Úhel dopadu slunečních paprsků v čr.
 • Bídníci stručný obsah.
 • Micromys minutus.
 • Psi rok.
 • Samochodná sekačka.
 • Využití páky v historii.
 • Nerds bonbony cena.