Home

Fluorovodík vzorec

fluorovodík - Arnik

 1. Stručná charakteristika. Fluorovodík (HF) je vysoce reaktivní, za normálních podmínek plynná látka sloužící jako hlavní zdroj fluoru v mnoha průmyslových provozech. Často je používán v kapalné formě jako kyselina fluorovodíková. HF je primárně průmyslová surovina, má bohaté uplatnění v chemickém, farmaceutickém i rafinérském průmysl
 2. Kyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn.Roztok je bezbarvá, dýmající kapalina se silně leptavými účinky. Kyselina fluorovodíková patří mezi slabé kyseliny vzhledem k velké afinitě fluoru k vodíku, vzhledem k čemuž fluorovodík ve vodě neúplně disociuje
 3. Fluorovodík SIAD Czech spol. s r. o. E-mail: siad@siad.cz 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Fluorovodík Další názvy látky: Hydrogen fluoride Chemický popis číslo E : 231-634-8 číslo AS: 7664-39-3 Chemický vzorec HF Registrační číslo 01-2119458860-3
 4. Vzorec HF ES 231-634-8 Synonyma fluorovodík Exspirace (měsíce) 24 Informace pro dopravu . ADR Limit (kg,l) 20 UN kód UN1790 ADR třída 8 Soubory ke stažení. Specifikace.

Vzorové příklady Kyselina fluorovodíková (fluorovodík) H F H+I F-I HF Kyselina selenovodíková (selenovodík) H Se H+I Se-II H2Se Tvorba vzorce kyslíkatých kyselin Nejprve určete, které prvky kyselinu tvoří, a umístěte jejich značky v pořadí kation, anion HF fluorovodík: kyselina fluorovodíková: HCl chlorovodík: kyselina chlorovodíková: HBr bromovodík: kyselina bromovodíková: HI jodovodík: kyselina jodovodíková: H 2 S sulfan (výjimka) kyselina sirovodíková: H 2 Se selan: kyselina selenovodíková: H 2 Te tellan: kyselina tellurovodíková: HCN kyanovodík: kyselina kyanovodíková. 4.Napiš vzorec dihydrogendisírové a odvoď její fluorid. B. 1.Napiš vzorce sloučenin: hydrid vápenatý, fosfan, fluorovodík. 2.Napiš vzorec kyseliny trihydrogenjodisté. 3.Napiš vzorec kyseliny diselenosiřičité. 4.Napiš vzorec kyseliny pentahydrogentriarseničné a odvoď její dichlorid. Mezi další iontové hydridy patří i hydridy, které mají obecný vzorec MH 2 a jsou odvozené od skandia (Sc), zirkonia (Zr), lanthanu (La), aktinia (Ac) a některých dalších lanthanoidů a aktinoidů. Kovalentní hydridy. Kovalentní hydridy, neboli sloučeniny nekovů s vodíkem, jsou sloučeniny vodíku s prvky III. - VII.A skupiny

3.2.3.2 Jednoduché kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Jejich obecný vzorec je H m X x O n (H - symbol atomu vodíku, X - obecný symbol kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu, O - symbol atomu kyslíku, indexy m, x, n, nabývají hodnot přirozených čísel).. Je-li počet atomů kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu oxokyseliny roven jedné (tj. x = 1. Vzorec sloueniny obsahuje znaky prvk, z nichž je tvoena, piemž index vpravo dole u chemické znaky prvku udává poet atom tohoto prvku v molekule dané sloueniny. Nap. H 2 SO 4 je slouenina (kyselina sírová) obsahující v molekule 2 atomy vodíku, 1 atom síry a 4 atomy kyslíku

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 vzorec voda benzen fenol H 2O C 6H 6O 4 3. Strukturní konstituční vzorce OH • HX halogenovodík (fluorovodík,(fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík) • HCN kyanovodík 16 Názvosloví polymerních oxidů.

HF - Fluorovodík. Fluorovodík je nehořlavý, nevýbušný plyn, jehož vodným roztokem je kyselina fluorovodíková. Má štiplavý zápach, je žíravý, dráždivý a jedovatý. Fluorovodík ve spalinách velice snadno reaguje s hašeným vápnem: Ca(OH) 2 + 2HF → CaF 2 + 2H 2 Vzorec kyseliny chlorovodíkové (HF), struktura, vlastnosti a použití kyselina fluorovodíková (HF)je vodný roztok, ve kterém je fluorovodík rozpuštěn. Tato kyselina se získává hlavně reakcí koncentrované kyseliny sírové s minerálním fluoritem (CaF). 2 )

Vzorec: H F. Řešení: id-20-57: Ca F 2 + H 2 S O 4: Ca S O 4 + 2 H F. Mají obecný vzorec M r S s a jsou formální obdobou oxid NH 3 amoniak , N 2 H 4 hydrazin , HN 3 azidovodík , HF fluorovodík , HCl chlorovodík , HBr bromovodík , HI jodovodík , HCN kyanovodík kovové hydridy.

PPT - Anorganické názvosloví PowerPoint Presentation, free

Těkavost: vysoká, uvolňuje se plynný fluorovodík - toxický plyn. Reaktivita: s kovy reaguje za vzniku vodíku, reaguje prudce za značného vývinu tepla s louhy. Věty o nebezpečnosti. H300 Při požití může způsobit smrt. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Kyselina fluorovodíková se nejčastěji vyrábí ve formě 40% roztoku, ale někdy je 50% a dokonce 72%. Také se nazývá kyselina fluorovodíková nebo vodný fluorovodík. Její název byl vytvořen z kazivce, z něhož se zase získává fluorovodík. Kyselina fluorovodíková je vzorec pro její HF Podíváme se na vzorec H 2 SO 4. Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2. Kyslík má náboj -2 a z toho vyplývá, že celkový náboj je -8. Součet nábojů se musí rovnat nule Vzorec je uveden níže. Tato kyselina má několik názvů: kyselina chlorovodíková (kyseliny sestávající z atomu vodíku a atom jiného prvku se nazývají vodík: sirovodík, fluorovodík, atd.), Chlorovodík, hodgepodge (je to spíše název slangu), kyselina chlorovodíková

E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy oxid antimoničný. Sb 2 V O 5 -II . Sb 2 O 5. oxid arseničný. As 2 V O 5 -II . As 2 O 5. oxid arsenitý. As 2 III O 3 -II . As 2 O 3. oxid beryllnatý. Be II O -II . BeO. oxid borit vzorec bezkyslíkaté kyseliny; kyselina fluorovodíková (fluorovodík) kyselina chlorovodíková (chlorovodík) kyselina bromovodíková (bromovodík) kyselina jodovodíková (jodovodík) kyselina sirovodíková (sirovodík = sulfan) kyselina kyanovodíková (kyanovodík Stechiometrický vzorec - vyjadřuje nejjednodušší.. mezi vázanými atomy, např. stechiometrický vzorec peroxidu vodíku (H 2 O 2) je.. 2. Uveďte stechiometrické vzorce vody a etanu. Když je poměr mezi počtem vázaných atomů nalezen experimentálně, vzorec se nazývá.

Kyselina orthokřemičitá je převažující chemickou sloučeninou v rodině sloučenin známých jako kyseliny křemičité. Tyto kyseliny obsahují křemíkový prvek vázaný na kyslík a hydroxidy, jejichž obecný vzorec je [SiOx (OH) 4-2x] n. Jeho chemický vzorec je H4SiO4 a jeho struktura je znázorněna na obrázku 1 chemický vzorec: F 2 (fluor) HF (fluorovodík) ohlašovací práh pro úniky: do ovzduší (kg/rok) 5000: do vody (kg/rok)-do půdy (kg/rok)-prahová hodnota pro přenosy: v odpadních vodách (kg/rok)-v odpadech (kg/rok)-rizikové složky životního prostředí. HF fluorovodík neboli kyselina fluorovodíková Tvoříme vzorec s nejmenšími možnými počty atomů: Napíšeme anion oxokyseliny(viz Anioty) a jeho záporný náboj kompenzujeme příslušným počtem kyselých vodíků (jedním nebo dvěma) Vzorec. Vzorec fluorovodíku je HF, ale kyselina fluorovodíková je zastoupena ve vodném prostředí, HF (ac), aby se odlišila od prvního.. Kyselina fluorovodíková se tedy může považovat za hydrát fluorovodíku, což vede k jeho anhydridu

Kyselina fluorovodíková - Wikipedi

: Fluorovodík Č. BL : 00070_LIQ Popis chemikálie : Fluorovodík Číslo CAS : 7664-39-3 Číslo ES : 231-634-8 Indexové číslo : 009-002-00-6 Registrace č. : 01-2119458860-33 Chemický vzorec : HF Určená závažná použití : Průmyslové a profesionální. Provádět hodnocení rizik před použitím Fluorovodík (g) Vzorec: HF: C° pm střední: J K-1 mol-1: 29.58: C° pm (J K-1 mol-1) a: 25.77: be3: 10.11: T horní: K: 3000 (ΔH° SL) 298: kJ mol-1-273.3 (ΔG° SL) 298: kJ mol-1-275.4: S° 298: J K-1 mol-1: 173.67: T krit: K: 461.00: p krit: MPa: 6.485: V krit: cm 3 mol-1: 69.0: Konstanty van der Waalsovy rovnice : a (Pa m 6 mol-2) 0. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Látka: Oxid uhelnatý (g) Vzorec: CO: C° pm střední J K-1 mol-1: 31,14: C° pm (J K-1 mol-1) a: 25,70: b.10 3: 11,11: T horní: K: 3000 (ΔH° SL) 298 kJ mol-1-110,53 (ΔG° SL) 298 kJ mol-1-137,14: S° 298 J K-1 mol-1: 197,55: T krit: K: 132,91: p kri Vzorec, název Kontrola: Vzorec, název Kontrola: PbI 2 Jodid olovnatý SF 6 Fluorid sírový Bromid vápenatý CaBr 2 Chlorid železitý FeCl 3 SiF 4 Fluorid křemičitý MgBr 2 Bromid hořečnatý Chlorid hlinitý AlCl 3 Jodid draselný K

PPT - Chemie - názvosloví PowerPoint Presentation - ID:2068332PPT - 13

Fluorovodík - SIA

Fluorovodík je vysoce reaktivní látka s nečekaně vysokým bodem varu +19,5°C (ostatní halogenvodíky jsou plynné), zapříčiněným vodíkovými můstky. Kyselina fluorovodíková je roztok fluorovodíku ve vodě, slabá kyselina, ostatní halogenvodíkové kyseliny jsou silné. H I O 3: kyselina jodičná: iodic aci Change the target language to find translations. Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more. Vzorec čisté látky Název čisté látky. HF HCl HBr HI HCN H2S. fluorovodík chlorovodík bromovodík jodovodík kyanovodík sulfan. Vzorec kyseliny - tj . Hydrogen iodide - Substance Information - EC Základní pravidla: Presl psal počty poměrné zastoupení prvků ve sloučeninách horním indexem (dnes se píše dolním).Presl zavedl též koncovky dle mocenství -natý,- itý (nerozlišoval -itý a -ičitý), -ný (nerozlišoval -ný a -ičný resp. -yčný), -owý, -ělý Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Chemie 8.B 4.6.2014. Probírané učivo: Neutralizace - zápis neutralizace a pojmenování vzniklých produktů Chemie 8.B 2.6.2014. Probírané učivo: Neutralizace a pojmenování vzniklých solí. Chemie 8.B 28.5.2014. Probírané učivo: Štěpení solí, práce s modely kyselin a pojmenování vzniklých aniontů i kationt Profesionální detektor I-SCAN LDS 3500-i k odhalování výbušných materiálů a drog. Široký rozsah využití detektoru umožňuje využití jak během prohlídek vozidel nebo osob, tak i během prohlídek území institucemi a policií během kontrol

OQEMA Kyselina fluorovodíková - katalog produkt

fluorovodík HF kyselina fluorovodíkov • vzorec přepsat bez oxidačních čísel • je-li hodnota sudá, vydělit dvěma, výsledek doplnit vpravo dolů ke značce kyslíku, vzorec přepsat bez oxidačních čísel. Významné kyslíkaté kyseliny vzorec název název vzorec KI bromid lithný ZnBr 2 chlorid olovičitý FeI 3 fluorid vápenatý Halogenovodíky jsou sloučeniny vodíku a halogenu (HF - fluorovodík, HCl - chlorovodík, HBr - bromovodík, HI - jodovodík). Jsou to bezbarvé, štiplavě zapáchající plyny. Jsou rozpustné ve vodě a při tom vznikají kyseliny. Fluorovodík je plyn velice dobře rozpustný ve vodě na kyselinu fluorovodíkovou. Má silné korozívní a leptavé účinky. Je prudce jedovatý. kyselina fluorovodíková; Fluoruracil je léčivo používané při léčbě rakoviny. Fosgen je prudce jedovatý, bezbarvý plyn použitý jako chemická zbraň během 1. světové války

chlorid sodný NaCl - halit, kuchyňská sůl, používá se ke konzervaci potravin, sůl kys. chlorovodíkové fluorid vápenatý CaF 2 - bílá krystalická látka, fialový nebo zelený minerál kazivec, vyrábí se z něj fluorovodík (HF), sůl kys. fluorovodíkové bromid stříbrný AgBr - důležitá látka ve fotografickém průmyslu, sůl kys. bromovodíkov fluorovodík kyselina fluorovodíková HCl Vzorec těchto sloučenin je složen ze dvou částí: ze vzorce soli a určitého počtu molekul vody. Obě části vzorce se oddělují tečkou. Přítomnost vody se vyjadřuje slovem hydrát a počet molekul vody se konkretizuje příslušným násobícím prefixem Vlastnosti plynů Nejběžnější plyny. V následující tabulce naleznete nejběžnější měřené plyny a některá jejich data jako je název, molekulový vzorec, CAS číslo, dolní mez výbušnosti a nejběžnější vlasnosti fluorovodík. jodid hlinitý Vzorec: HX. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. 13.7 CLIL. Elektronická učebnice - II. stupeň . Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace . Chemistry.

11) Napište vzorec (2 body): sulfid antimoničný Sb2S5 12) Napište název chemické sloučeniny (2 body): HF fluorovodík kyselina fluorovodíková 13) Napište vzorec (2 body): hydrogenfosforečnan draselný K2HPO4 14) Napište název chemické sloučeniny (2 body): NH4NO2 dusitan amonný. dusitan amónny otázky odpověd Projekt Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství, reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008 je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky POKYNY • nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady • jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladec

Bezkyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Vodík se slučuje s fluorem na fluorovodík. H 2 + F 2--› 2HF: 17. Vodík se slučuje s lithiem na hydrid lithný. H 2 + 2Li --› 2LiH H: Rovnice u jednotlivých prvků. 4 HF FLUOROVODÍK. Napište název a) KYSELINA CHLORIST Napište vzorec a) H 3 IO 5 b) H 3 BO 3 c) H 4 P 2 O 7 d) H 2 WO 4 e) HNOS 2 f) HMnO 4 g) HCl h) H 2 Se 2 O 5 i) H 5 As 3 O 7 j) H 3 PO 4 k) HBrO l) H.

1. halogenvodíky (HF - fluorovodík, HCl - chlorovodík, HBr - bromovodík, HI-jodovodík) plynné látky vazba H-X je polární, proto jsou dobře rozpustné ve vodě za vzniku halogenvodíkových kyselin (HF ± kyselina fluorovodíková, HCl ± kyselina chlorovodíková, HBr ± kyselina bromovodíková, HI ± kyselin Vzorec Skupenství Plyn Vodný roztok HF Fluorovodík Kyselina fluorovodíková HCl hlorovodík Kyselina chlorovodíková HBr romovodík Kyselina bromovodíková HI Jodovodík Kyselina jodovodíková. 3 - Peroxidy X(O2)-II Př: napište vzorec: Peroxid sodný (O2)-II Na+I 1 2 Dvojky se v peroxidech nekrátí ! 2 * (+1) + 1 * (-2) = 0 Slyším-li peroxid, automaticky píšu (O2)-II Peroxid je sodný, proto kationtem je sodík se značkou Na Podle koncovky = NÝ (SODNÝ) přiřadím sodíku ox. číslo +I Ox. čísla sepíšu do kříže. Jejich obecný vzorec je MeIn+2PnO3n+1 a prvním členem jsou difosforečnany.Tyto soli obsahují anionty PO43-, které jsou spojené přes kyslík (trifosforečnany mají anion P3O105-, tetrafosforečnany P4O136-). Zejména fluorovodík HF v důsledku velkého dipolového momentu molekuly (1,91 D) vyniká snahou tvorby vodíkových. Určete vzorec sloučeniny: hydroxid měďný CuOH. hydrid hořečnatý MgH2. fosfan PH3. amoniak NH3. jodovodík HI. hydrid cesný CsH. hydroxid amonný NH4OH. arsan AsH3. hydroxid draselný KOH. disilan Si2H6. peroxid vodíku H2O2. fluorovodík HF. hydroxid železitý Fe(OH)3. stihán SbH3. hydrid sodný NaH. Určete název sloučenin

Databáze molekul | E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemie

Hydridy - Názvosloví

Chemické sloučeniny vzorce. Chemický vzorec - Wikipedie. Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek). chemický vzorec • je zápis za použití značek prvků, který uvádí počet a druh atomů přítomných v molekule látky • název anorganické sloučeniny : oxidan, sulfan, selan, tellan • - Prvky VII.A halogenvodíky, HX fluorovodík, chlorovodík, bromovodík, jodovodík vzorec plynu = vzorec kyseliny. Reakce plynů a jejich vodných roztoků se mohou lišit, je proto důležité rozlišovat, kdy jde o plynnou sloučeninu a kdy o její roztok!! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová. CZ.1.07/1.5.00/34.0501. VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.13/Ž

Chemie - Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Vzorec. F 2. Stručná charakteristika. Fluor je považován za látku s mimořádně dráždivým účinkem, silnějším než fluorovodík a účinnějším než chlór. Lokální účinky vyšších koncentrací fluoru jsou kombinací chemického a tepelného poškození (reakčním teplem při působení na tkáně).. Názvosloví kyselin - tvorba vzorce - pracovní list Jméno: Kyseliny rozdělujeme na 2 základní skupiny: a) Obsahují jen vodík a další prvek = bezkyslíkaté b) Obsahují atomy kyslíku, vodíku a dalšího prvku = kyslíkaté kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny (doplň vzorce) kyselina chlorovodíková (chlorovodík) = HC Určit typ sloučeniny 3. Napsat podstatné jméno názvu 4. Nazvat kladně nabitou část sloučeniny (kation, středový atom) 5. Napsat přídavné jméno Jak vytvořit z názvu vzorec? 1. Určit typ sloučeniny 2. Napsat obecný vzorec sloučeniny 3. Obecné znaky pro značky prvků nahradit správnými 4. Doplnit OČ 1 CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 N 2 O 5 + H 2 O = H 2 N 2 O 6 = 2 HNO 3 P 2 O 5 + H 2 O = 2 HPO 3 HPO 3 + H 2 O = H 3 PO 4 Vzhledem k tomu, že součet kladných a záporných oxidačních čísel v molekule musí být roven nule, vypočítáme snadno počet atomů kyslíku 1.(I) + 1.(VII) + x.(-II) = 0 x = 4 vzorec HClO 4 2. HF - fluorovodík HCl - chlorovodík H 2S - sirovodík (sulfan) HN 3 - azidovodík (HCN - kyanovodík - není však binární sloučeninou) 11 2.3 Bezkyslíkaté kyseliny Název bezkyslíkatých kyselin se tvoří přidáním slova kyselina a koncovky -ová vzorec p řípona př.

Chemie - Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyselin

Detekce a analýza plynů / Obecné vlastnosti plynů Vlastnosti plynů Nejběžnější plyny. V následující tabulce naleznete nejběžnější měřené plyny a některá jejich data jako je název, molekulový vzorec, CAS číslo, dolní mez výbušnosti a nejběžnější vlasnosti - vzorec doplníme oxidačními čísly: H+IBr+n O 2-II - vynásobíme počet atomů kyslíku jeho oxidačním číslem: -2.2=-4 - součet kladných oxidačních čísel musí mít stejnou absolutní hodnotu • celkový náboj molekuly je nulový - od absolutní hodnoty vypočítané číslice odečteme počet vodíků: 4-1= Octan sodný; CH 2 COONa; Octan amonný; CH 3 COONH 4; Octan draselný; CH 3 COOK; Octan měďnatý; (CH 3 COO) 2 Cu; Octová kyselina; CH 3 COO

Škodliviny Sorbacal® řešení pro čištění spali

název. x. vzorec-ná-natá-itá-ičitá-ičná, ečná-ová-istá-ičelá-H X O-H. 2 XO 2-HXO. 2-H. 2 XO 3-HXO. 3-H. 2 XO 4-HXO. 4-H. 2 XO 5. Anorganické kyseliny. Jednoduché kyslíkaté kyselin HIF-I- fluorovodík (kyselina fluorovodíková) HICl-I- chlorovodík (kyselina chlorovodíková) HIBr-I- bromovodík (kyselina bromovodíková) HII-I- jodovodík (kyselina jodovodíková) Kyseliny VI. A skupiny H2X-II zapíšeme vzorec kyseliny HClO3. 21 H2SO IRZ - Integrovaný registr znečišťování. Veřejný informační systém znečišťování životního prostředí v ČR zřízený Ministrestvem životního prostřed Molekulová hmotnost: 141,94 Bezp. věty (GHS) H314-EUH014 Sušidlo vhodné pro: neutrální a kyselé plyny, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, acetylen, anhydridy, nitrily, alkyl a aryl halidy, sirovodí

Kyselina fluorná – Wikipedie

Vzorec kyseliny chlorovodíkové (HF), struktura, vlastnosti

látka název strukturní vzorec oxidační čísla tvar molekuly A difluorid kyslíku (lze akceptovat i difluoroxidan) F O F OII, F-I lomený B kyselina fluorná (lze akceptovat i fluoroxidan) F O H HI, O0, F-I lomený C fluorovodík (kyselina fluorovo-díková) H F H I, F-I lineární D peroxid vodíku O H O H HI, O-I tvar slože CH 8AB 4.- 10. 5. přečíst v učebnici str. 96 - 103. výpisky si vytisknout a vlepit do sešitu, popř. opsat. v učebnici vyhledat a doplnit do zaslaných výpisků chybějící údaj Molekulový vzorec: NH 4F 1.2 Příslušná ur čená použití látky nebo sm ěsi a nedoporu čená použití: analytická chemie, laboratorní syntézy 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu Distributor: Ing. Petr Švec - PENTA Wuchterlova 16 160 41 Praha IČ: 10140751 Telefon: +420 246 080 381, +420 246 080 39

Vzorec . se píše v pořadí . KATIONANION. Příklad:chlorid vápenatý. Ca +II. Cl-I. 2. Platí: součet hodnot všech oxidačních čísel v molekule se rovná nule. ©Gymnázium Hranice, Zborovská 29 Protože se COF2 rozkládá na fluorovodík a oxid uhličitý, způsobuje řadu stejných obtíží jako fluorovodík (viz níže) 500°C - fluorovodík (HF): Toxický korozní plyn, který může způsobit odumření jakékoli tkáně, která s ním přijde do styku, včetně plic. Toxicitu HF má na svědomí fluoridový ion, nikoli ion. Kyseliny (bezkyslíkaté, kyslíkaté) study guide by fanda1 includes 25 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Kyselinyahydroxidy. KYSELINY. sloučeniny obsahující ve své molekule . vodík. odštěpují ve vodě . vodíkový kation . H + HYDROXIDY. tříprvkové sloučeniny obsahujíc

 • Radiofrekvence recenze.
 • Ustav fyziologie lfp.
 • Vtipné cedulky na dveře pes.
 • Pohadka o natalce.
 • Závodní filmy online.
 • Pepino logo.
 • Zlomené srdce film.
 • Piercing studio olomouc.
 • Cena nového zubu.
 • Co koupit na oslavu narozenin.
 • Spirálový všiváček.
 • Faust vrančić.
 • Kp kovopolotovary.
 • Prodej kaprů tesco.
 • Usb c pinout.
 • Attack fd 25 automat manual.
 • Css nezalamovat text.
 • Betakaroten paprika.
 • Policejní hlídky znojmo.
 • Sh gymnázium sedlčany.
 • Wow subscription cd keys.
 • Papez 2017.
 • Katherine suchet.
 • Jak fotit 360 iphone.
 • Broušení chrupavky.
 • Testosterone cypionate dávkování.
 • Os scaphoideum fraktura.
 • Válečná trička.
 • Psychomotorický vývoj dítěte wikiskripta.
 • Dokonaly hovezi vyvar.
 • Delozni sliznice 16mm.
 • Sheltie zbarvení.
 • Úzkorozchodná železnice jindřichův hradec.
 • Co platí na lišku.
 • Iss výrobci.
 • Regulovany zdroj.
 • Stronghold 240 mg.
 • An social social club.
 • Jak si udělat tetování hennou.
 • Farsali liquid glass.
 • Jak vybrat pánské sluneční brýle.