Home

Klidový membránový potenciál

Typický klidový membránový potenciál buňky vzniká oddělením draselných iontů od intracelulárních relativně nepohyblivých aniontů skrze membránu buňky. Protože permeabilita membrány pro draslík je mnohem vyšší než u jiných iontů (bez ohledu na napěťově řízené kanály), a kvůli silnému chemickému gradientu pro draslík, ionty draslíku proudí z cytosolu do extracelulárního prostoru a nesou kladný náboj, dokud jejich pohyb není vyrovnán nahromaděním. Klidový membránový potenciál je třeba chápat jako výsledek rovnováhy, která se ustaví na základě koncentračního a elektrického gradientu jednotlivých iontů. Uvnitř buňky je značné množství bílkovin, které nemohou procházet přes membránu a které nesou záporný náboj. To je výchozí stav způsobující zápornost vnitřku buňky klidový membránový potenciál (KMP, syn. resting potential RP), postsynaptické potenciály (PSP): excitační (EPSP), inhibiční (IPSP); aktivní: Akční potenciál (AP). Aktivní vlastnost membrány znamená, že se vzruch po membráně šíří pomocí napěťově řízených kanálů. Klidový membránový potenciál [upravit | editovat zdroj KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL Je výsledkem: nerovnoměrného rozložení iontů intracelulární a extracelulární tekutiny, které je dáno přítomnostísodíko-draslíkové pumpy v buněných membránách rozdílné propustnosti buněné membrány pro ionty sodíku (Na +) a draslíku (K+

Klidový membránový potenciál vychází z rozdílných koncentrací, neboli gradientů, mnoha iontů napříč buněčnou membránou. Takže máme mnoho různých iontů s vysokou koncentrací vně neuronu oproti jejich nízké koncentraci uvnitř neuronu, nebo obráceně. Ale pár z těchto iontů je pro funkci neuronu velmi důležitých KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL Je výsledkem: nerovnoměrného rozložení iontů intracelulární a extracelulární tekutiny, které je dáno přítomností sodíko-draslíkové pumpy v buněčných membránách rozdílné propustnosti buněčné membrány pro ionty sodíku (Na +) a draslíku (K+ Klidový membránový potenciál... se zaměřením na zjištění jeho hodnoty Ondřej SUCHÁNEK 2. ročník UK 2. LF, všeobecné lékařstv

Klidový membránový potenciál - Wikipedi

 1. Klidový membránový potenciál je pak taková hodnota difuzního potenciálu, která se za stálých podmínek s časem nemění, a popisuje biologické systémy, ve kterých se na elektrických změnách podílí více různých nosičů náboje
 2. klidový membránový potenciál (KMP) rozdíl elektrických potenciálů mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředím každá buňka má svůj membránový potenciál, který závisí na extra a intracelulárních tekutinác
 3. Takže to má obvykle jen malý vliv na klidový membránový potenciál. Koncentrační gradienty chloridů a vápenatých iontů mají na klidový membránový potenciál většiny neuronů malý efekt, avšak v jiných ohledech fungování neuronů hrají hlavní roli. A o tom budu mluvit v dalších videích
 4. ScreenCapture 2016 3 25 12 44 2. The moments you might see only once in your life #15 | Amazing moment - Duration: 11:15. Xemvn - Khoảnh khắc kỳ thú Recommended for yo
 5. Klidový membránový potenciál vyjadřuje rozdíl náboje vněa uvnitřmembrány(jednotky: volty, milivolty) uvádíse v záporných hodnotáchvzhledem k zápornému náboji uvnitřbuňky. pohybuje se v rozpětí-20mV až-200 mV, v závislosti na organismu a typu buňky. Buňky (všechny ) majív klidovém stav

Klidový membránový potenciál (KMP) představuje elektrický gradient - napětí mezi extracelulární a intracelulární stranou buněčných membrán. Fyziologická hodnota uvnitř většiny buněk našeho těla činí - 70 až -90 mV Klidový membránový potenciál je proto velmi blízký rovnovážnému potenciálu pro ionty K +, pouze je v důsledku nenulového toku iontů Na + poněkud méně negativní. Klidový potenciál je tak veliký, aby vyrovnal toky různých iontů přes membránu (při jejich různých koncentračních gradientech a permeabilitách)

Klidový membránový potenciál a jeho původ . K pochopení toho, jak je veden signál po většině délky nervové buňky, je potřeba se seznámit s existencí membránového potenciálu. Jeho základní příčinou je různý poměr aniontů a kationtů uvnitř a vně buňky membránový potenciál v klidu nebo klidový potenciál nastává, když membrána neuronu není změněna excitačním nebo inhibičním akčním potenciálem.. To nastane, když neuron neodesílá žádný signál, je v okamžiku odpočinku. Když je membrána v klidu, vnitřek buňky má záporný elektrický náboj ve vztahu k vnějšímu prostoru rovnovážný potenciál Na+, U Na prahový potenciál, U pr rovnovážní potenciál K+, U K klidový membránový potenciál, U mr = rovnovážný potenciál Cl-0 t AP fáze depolarizace kladná zpětná vazba: g Na depol g Na fáze repolarizace: inaktivace g Na a aktivace g K fáze hyperpolarizace (deaktivace g K, aktivace g Cl Klidový membránový potenciál je nestálý, kolem -50 mV, hodnota akčního potenciálu je kolem 60 mV (až +10 mV). Trváni AP je od několika desítek ms až po tři sekundy. U kosterního svalu je klid. potenciál -80 až -90 mV, hodnota akčního potenciálu je přibližně 120 mV (tedy až 30 mV) Klidový membránový potenciál Akční potenciál EKG Ionty, ovlivňující membránový potenciál ECT Mmo/l ICT Mmo/l Poměr ECT : ICT Na+ 135 - 145 10 14 :1 K+ 3,5 - 5,0 155 1 : 30 Cl- 95 - 110 10 - 20 4 : 1 Ca2+ 2,2 - 2,5 104 1 : 2x10

Membránový potenciál - Wikipedi

 1. klidový membránový potenciál (KMP) akční potenciál (AP) - má schopnost šířit se po povrchové membráně vzrušivé buňky Složení extracelulární a intracelulární tekutiny ECT ICT Iont [X]e mmol/l [X]i mmol/l Na+ 145 15 K+ 4 150 Cl-110 5 ( Na+ je hlavním kationtem ECT, K+ je hlavním kationtem IC
 2. Klidový membránový potenciál (resting membrane potential) Klidový membránový potenciál je podle Goldmanovy-Hodgkinovy-Katzovy rovnice určen koncentracemi iontů Na+ a K+ vně a uvnitř buňky a propustnostmi membrány pro ionty Na+ a K+. Úkol 2. Koncentrace iontů Na+ a K+ nastavíme na hodnoty doporučené v úkolu 1. Vyšetříme.
 3. To znamená, že potenciál na vnitřní straně buňky je 70 mV nižší než venku. Je třeba poznamenat, že tento se vztahuje k rovnovážné stavu, - ionty stále pohybovat do a ven z buňky, ale takovým způsobem, který zajistí, že klidový membránový potenciál na poměrně konstantní hodnotě

Membránový potenciál - WikiSkript

Klidový membránový potenciál (označován různě -MP, E m , Vrest, fyzikálně nejpřesněji jako rozdíl potenciálů ∆Ψ) vzniká v důsledku dvou základních skutečností, především jako důsledek 1.rozdílných koncentrací některých iontů uvnitř a vně buňky (obr Po mikroinjekci cytochromu c byl v reálném čase zaznamenán klidový membránový potenciál (ΔΨ) oocytů Xenopus . Brzy po mikroinjekci se ΨΨ stává méně negativní a dosahuje nové konstantní hodnoty s polovičním časem, t m , přibližně 35 (± 5) min při všech koncentracích cytochromu c větších než 1 μM » Klidový membránový potenciál #1 07. 06. 2015 22:06 pudr Zelenáč. Pro vzrušivé buňky, je klidový membránový potenciál se pohybují mezi -30 a -100 mV. Fyzikální, chemické nebo elektrické podněty mohou membránový potenciál negativnější (hyperpolarizace), nebo méně negativní (depolarizace). Kód deskriptoru: G01.154.535. Jevy a proces

Klidový membránový potenciál Membrána všech buněk v klidu je polarizo-vána, tzn. že jsme schopni naměřit napětí mezi vnitřkem a vnějškem buňky. Je to způsobeno přítomností sodíko-draslíkové pumpy (obrá-Fyziologie převodního systému srdečního, mechanizmy vzniku arytmií MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D., MUDr 2.2 Klidový membránový potenciál a vznik akčního potenciálu Chemické projevy jsou dány tokem iontů membránou. V klidu je membrána mírně propustná pro K+ a Cl-a nepropustná pro Na+. Koncentrace K + je uvnitř mnohonásobně vyšší než zevně a koncentrace Na+ a Cl-je naopak vyšší zevně. Když vznikne vzruch jak Tento klidový membránový potenciál je dán nestejným množstvím K + (a Cl-) iontů uvnitř a vně buňky. Hlavním intracelulárním (vnitrobuněčným) iontem je draselný ion K + , jehož koncentrace v buňce (asi 150 mM) je 30x větší než vně buňky Klidový membránový potenciál KMP je stav při kterém dochází k rovnováze kladných a záporných nábojů a membrána se polarizuje. KMP se pohybuje kolem -70mV. Depolarizace membrány znamená, že obsahuje jak -, tak +. Je to děj, při kterém se změní náboje uvnitř a vně opačně a to je způsobeno třeba tím, že kanálky.

Šíření vzruchu v živém organismu Membránový potenciál Akční potenciál Membránový potenciál Uvnitř i vně buňky - ionty (K+, Na+, Ca2+, Cl-, A-) - elektrolyt Koncentrace: liší se dle typu buňky Př. buňky kosterního svalu Membrány - propustné pro vodu a některé ionty, nepropustné pro koloidní částice (např. makromolekuly proteinů) difuzibilní ionty nejsou po. Membránový potenciál: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2012 Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání Kategorie-témata: lékařství, zdravotnictví a farmacie Anotace: Klidový membránový potenciál. Struktura buněčné membrány; Transport buněčnou membráno The klíčový rozdíl mezi membránovým potenciálem a rovnovážným potenciálem je to membránový potenciál je rozdíl elektrického potenciálu mezi vnější a vnitřní plazmatickou membránou buňky, zatímco rovnovážný potenciál je membránový potenciál potřebný k vytvoření elektrochemické rovnováhy.. Různé látky, zejména ionty a živiny, procházejí dovnitř a ven. Klidový membránový potenciál buněk sinoatriálního uzlu je poměrně nízký: -55 až -65mV. Vlákna sinoatriálního uzlu jsou současně velice propustná pro sodíkové ionty, které vstupují do buňky, a snižují tak jejich klidový membránový potenciál - proces snižování polarizace - probíhá až do dosažení prahové. Klidový membránový potenciál Neuron nešířící impuls - vnější povrch = pozitivně, vnitřní = negativně nabit membrána je polarizovaná - rozdíl v nábojích se nazývá klidový membránový potenciál - složen z koncentračních gradientů iontů, zejména Na +, Cl-, K Rozdíl udržován Na, K-ATPasou - 3 Na

-klidový membránový potenciál - napětí na membráně nervové buňky v klidu U=-70mV - vzniká nerovnoměrným rozmístěním kladných a záporných iontů po stranách membrány nervové buňky - současně se ve. Membránový potenciál kardiomyocytů je dán distribucí (koncentrací) Na+, K+, Ca2+, Cl-vně/uvnitř srdeční buňky V klidovém stavu distribuce náboje na obou stranách membrány není rovnovážná (homogenní) Klidový membránový potenciál -85 mV (+ vnějšek, - vnitřek b.) Na+: vně 140 mM, uvnitř 10-15 m Elektrické a chemické vrátkování Klidový membránový potenciál membrána nitrobuněčný prostor mimobuněčnýprostor Klidové membránové napětí (1) membránové napětí je potenciálový rozdíl mezi mikroelektrodou zavedenou do buňky (negativní potenciál) a povrchovou elektrodou mimo buňku (nulový potenciál) Používají.

Popis klidového membránového potenciálu neuronu - Khanova

Elektrické vlastnosti buňky Přenos signálu v NS a na svalové buňce Klidový membránový potenciál Akční potenciál KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL. KLIDOVÝ MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL. Extracelulární prostor. Intracelulární prostor. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+. K+.

Klidový membránový potenciál (stálý potenciál) dosahuje v různých buňkách -9 až -100 mV, v neuronech -40 až -90 mV (obvykle -70 mV). Rychlost toku různých iontů přes membránu je dána jejich: 1. koncentračními gradienty mezi oběma stranami plazmatické membrány, 2. permeabilitou membrány pro jednotlivé ionty, 3. Klidový membránový potenciál svalového vlákna se pohybuje okolo -90 mV (Ganong, 1993/1995). Skutečný membránový potenciál buňky závisí tedy v daném okamžiku na momentální koncentraci iontů v extracelulární a intracelulární tekutině a na permeabilitě membrány pro každý z iontů. Kromě iontů Na Klidový membránový potenciál. E0104011 - Lékařská fyziologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. MP ( pokud se napětí na membráně vzdálí od KMP (např.pumpa přenáší 2 Na+ ze 1 K+) = pracuje elektrogenně.

Video: 1. Elektrické děje na buněčné membráně • Funkce buněk a ..

Membránový potenciál je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma stranami biologické membrány. Z fyzikálního hlediska je to vlastně napětí na polarizované polopropustné membráně. Vzniká jako důsledek působení elektrochemického gradientu malých iontů a protonů Klidový membránový potenciál je ovliv ňován zm ěnami extracelulární koncentrace K +, zatímco ak ční potenciál je ovlivn ěn vnější koncentrací Na + [4]. Po čáte ční rychlá depolarizace je zp ůsobena otev řením Na + kanál ů, za po čáte ční rychlou repolarizaci odpovídá uzav ření Na

Klidový potenciál. Když membránový potenciál buňky pokračuje po dlouhou dobu, aniž by se významně měnil, označuje se to jako klidový potenciál nebo klidové napětí. Tento termín se používá pro membránový potenciál nevznětlivých buněk, ale také pro membránový potenciál vznětlivých buněk v nepřítomnosti excitace Klidový membránový potenciál Mají ho všechny živé buňky Typické hodnoty: od -40 do -90 mV 0 mV -70 mV Zdroje negativity: • bílkoviny • fosfáty • Cl-uvnitř • Na+ vně Department of Physiology, 2nd Faculty of Medicine, Charles Universit Klidový membránový potenciál je důsledkem nestejné propustnosti semipermeabilní membrány pro výše uvedené ionty a nevyváženého rozložení těchto iontů vně a uvnitř buňky. V klidovém stavu je vnitřek buňky negativní a koncentrace sodíku je větší extracelulárně

Nervová soustava - Biologie - Maturitní otázk

Na každé buněþné membráně můžeme měřit membránový potenciál, který je dán nerovnoměrným rozdělením iontů v intracelulárním a extracelulárním prostoru. [2] 1.1 Klidový membránový potenciál Na buněþných membránách při fyziologickém klidu vzniká klidový membránový potenciál (KMP) 1.2 Klidový membránový a akční potenciál Předpokladem pro výše popsanou srdeční aktivitu je jev, který nazýváme klidový membránový potenciál a akční potenciál. Srdeční sval se skládá ze zvláštního typu dráždivých buněk, které jsou na sebe velmi těsně navázány. Tyto buňky dělíme na kontraktilní a.

Akční a klidový membránový potenciál - animace - YouTub

1. Obecná neurofyziologie • Funkce buněk a lidského těl

Klidový membránový potenciál. Akční potenciál. Měření potenciálů na membráně, 4. Šíření akčního potenciálu. Principy senzorické transdukce, klasifikace receptorů. Vedení akčního potenciálu axonem. Přenos informace, synapse, sumace podprahových signálů, mechanismy synaptické paměti NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž N.. [Cl-]i ROVNOVÁŽNÝ POTENCIÁL - bereme-li v úvahu jen 1 iont, pak pro rovnovážný stav platí NERNSTOVA ROVNICE upravená pro výpočty: R T ce E = 2,303 ----- log ----- z F ci E - membránový potenciál R - molární (univerzální) plynová konstanta F - Faradayova konstanta T - absolutní teplota z - mocentství (K+ = 1) ci. Komentáře . Transkript . membránový potenciál

Téma: Draselný iont a poruchy jeho homeostázy « Tvorba a

* Potenciál spojený s konzervativním polem, např. o Gravitační potenciál o Elektrický potenciál (viz též elektrické napětí) o Magnetický potenciál o Termodynamický potenciál V chemii * Redox potenciál V biologii buňky: * Membránový potenciál o Klidový potenciál o Akční potenciál * Receptorový potenciál. klidovÝ membrÁnovÝ potenciÁl Živočišná buňka je kryta cytoplasmatickou membránou, která odděluje extracelulární a intracelulární prostředí. Vedle řady významných funkci je cytoplasmatická membrána nositelem dobře měřitelného elektrického jevu -membránového potenciálu (MP) Klidový membránový potenciál Vně buňky Uvnitř buňky Na+ 150 mM 15 mM K+ 5,5 mM 150 mM Ca+2 2.4 mM ~50 nM Mg +2 1.2 mM 4 mM Cl- 125 mM 9 mM HCO 3 - 28 mM 10 mM SO 4-2 1 mM 2 mM Phosphates 4 mM 75 mM pH 7.4 7.0 GBI_2B15_01 NERVOVÁ SOUSTAVA. Jméno: Datum: Třída: Nakreslete neuron a popište jeho stavbu: Vysvětlete následující pojmy: Klidový membránový potenciál: ____

1 - Univerzita Karlov

-neudrží klidový membránový potenciál, po repolarizaci hned depolarizace-závisí na nich frekvence tlukotu srdce. Buňky hladkého svalstva-klidový potenciál není stálý, mění se-všechny druhy akčních potenciálů (i s fází plató) Svalové buňky-sarkomera= úsek na svalovém vlákně, z aktinu a myosin klidovÝ membrÁnovÝ potenciÁl: (kmp) - napětí, které je vlastní každé buňce - pohybuje se v rozmezí -50 až -90mV - uvnitř (-70mV) a vně ( -40 až-90mV) buňky je rozdíl v koncentracích iontů a elektrického potenciálu: tento rozdíl činí - 70m

Nervové buňky - Wikiknih

Klidový membránový potenciál (KMP) vzniká na membráně každé buňky při nerovnoměrném rozložení iontů a membrána buňky je tím polarizovaná. 3. Uvnitř živočišné buňky jsou převážně ionty draslíku (K +) a venku (Na +) a celkový náboj je záporný. 4 elektronegativity, současně vzniká tzv. klidový membránový potenciál aktivita je primárně závislá na dostatečném energetickém přívodu, je však modelována účinkem např. inzulínu, hormonů štítné žlázy, aldosteronu a katecholaminů k transportu K+ mezi ECT a ICT za normálních okolností přispívaj klidový membránový potenciál (KMP) = -70mV (-50 až -90). Na vnější straně membrány je považován za nulový 0. Membrána buňky je polarizována. Uvnitř buněk je převaha záporně nabitých iontů (aniontů) spolu s K + a venku převažují kladně nabité ionty Na + (kationty) a pár Cl. Klidový membránový potenciál se z -90 mV přiblíží k hodnotě -65 mV, což je napětí, které otvírá napěťově řízený Na + kanál, který zodpovídá v první linii za depolarizaci membrán. Během hyperkalemie se tedy zvětšuje dráždivost a vodivost, v srdci mohou vznikat poruchy rytmu a pacienti mohou mít také parestezie

Jaký je potenciál membrány v klidu? / Neurověda

klidový potenciál (asi 0,1 V) 1. Klidový membránový potenciál (acetylcholin, noradrenalin) (kyselina γ-aminomáselná + podobný účinek - některé drogy) iontů mnohem více než se do ní dostane Na+. 50-100x více než Na+ => tento nedostatek kladných iontů => venku převaha kladných kationtů, uvnitř i záporné => vytváří. 2 Klidový membránový potenciál • Klidová polarizace - vnitřek buňky negativnější -Nerovnoměrné rozložení iontů Permeabilita Difuze Na+/K+-ATPáza • INTRACELULÁRNÍ DRASLÍK • EXTRACELULÁRNÍ SODÍK Akční potenciál. 4.5.2015 - v klidu je na membráně neuronu nerovnoměrné rozložení iontů a náboje (= polarizace = klidový membránový potenciál - KMP) : - vně buňky je vyšší koncentrace Na+ a převažují kladné náboje - uvnitř buňky je vyšší koncentrace K+ a převažují záporné náboj 1 ÚVOD SRDCE FUNKČNÍ ANATOMIE SRDCE ELEKTRICKÁ AKTIVITA SRDCE Klidový membránový potenciál . Vyšetřovací metody v kardiologii . SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE . Fyziologie buňky Fyziologie tělních tekutin, krev a imunita Fyziologie srdce a krevního oběhu Fyziologie dýchání Fyziologie vylučování a

Klidový membránový potenciál, E0104011 - Lékařská

tzv.klidový membránový potenciál. Membránovýpotenciál je vyjádřen rozdílem napětí(volty, milivolty) vněa uvnitřmembrány uvádíse v záporných hodnotách vzhledem k zápornému náboji uvnitřbuňky. pohybuje se v rozpětí-20mV až-200 mV, v závislosti na organismu a typu buňky. Membránový potenciál Klidový membránový potenciál je situace, kdy jsou ionty na membráně rozprostřeny v určité elektrochemické souhře kvůli propustnosti membrány, i když náboj uvnitř buňky je záporný a vně kladný (Pučelík, 1984). 1.4 Akční potenciál Akční potenciál je elektrofyziologickým projevem děje, který se označuje vzruch Četné důkazy, které jsou k dispozici, ukazují, že neurony ležící pod anodou jsou excitovány (klidový membránový potenciál se posouvá směrem k depolarizací, zvyšuje se pálení neuronů), na rozdíl od neuronů pod katodou, které se jeví jako inhibované (klidový membránový potenciál se posouvá k hyperpolarizaci.

PPT - Motorick á kontrola PowerPoint Presentation - ID:5353776

Co je akční potenciál

1. KMP = klidový membránový potenciál. Všechny buňky mají rozdíl v elektrickém náboji na obou stranách plazmatické membrány → každá buňka je polarizovaná; Tomuto rozdílu se říká klidový potenciál; Neuron v klidu má klidový membránový potenciál: -70 m existuje klidový membránový potenciál, jehož hodnota je -30 až -90 mV (u většiny neuronů v lidském těle: -70 až -90 mV). - membránový potenciál - měřitelná elektrická veličina (udávaná ve V nebo mV), která u některých biologických membrán dosahuje hodnot vyšších než 100 mV. Většinov − Vysvětlit, jak neuron udržuje na membráně klidový potenciál. − Porovnat vedení akčního potenciálu u myelinizovaných vs. nemyelinizovaných nervových vláken. − Porovnat stavbu a funkci plazmatických vs. fibrilárních astrocytů. − Porovnat stavbu, funkci a výskyt oligodendroglie vs. Schwannových buněk Excitabilní membrány aneb Všechno co jste chtěli vědět o přenosu nervového vzruchu a neodvážili se nikdy zeptat Typy vzrušivých buněk Morfologie neuronů Morfologie neuronů Iontová podstata membránové vzrušivosti Difúzní potenciál (1) Difúzní potenciál (2) Difúzní potenciál (3) Difúzní potenciál (3) Nerstova rovnice pro difúzní potenciál Pro více. (Klidový) membránový potenciál zachování elektroneutrality činnost Na, K-ATPas a dalších transportérů Donnanova rovnováha různá propustnost membrány pro jednotlivé ionty Membránový potenciál pro uzavřený kompartment = rozdíl elektrického potenciálu uvnitř kompartmentu - vně kompartment

EKG - Teorie EKGPPT - Nervová soustava PowerPoint Presentation, freeAkční a sumační potenciály – WikiSkriptaTéma: Sodný iont, hyponatremické a hypernatremické stavyPPT - FUNKCE GLIOVÝCH BUNĚK PowerPoint Presentation, freeNEUROTRANSMITERY Autor: Jan Habásko Škola: Gymnázium JanaPPT - POHYBOVÝ SYSTÉM (svaly, kosti, vazy) a obecná

Vlastnosti a funkce buněčných membrán, transport přes buněčné membrány, klidový membránový potenciál, akční potenciál. Tělesné tekutiny. Vnitřní prostředí. Hromadná neinfekční onemocnění - základní informace. 2) Termoregulace, význam udržování stálé tělesné teploty, vznik a transport tepla v organizmu 2.2.1 Klidový membránový potenciál Membrána buněk v klidu je polarizována. Sodno-draselná pumpa čerpá sodíkové ionty do extracelulárního prostoru a draslíkové ionty do intracelulárního prostoru. Převaha draslíkových iontů vytváří elektrický potenciál na membráně -90mV. (3) 2.2.2 Akční potenciál - klidový membránový potenciál = neuron -80mv, sval -90mV o vně: Na, Cl, uvnitř: K, bílkovinné anionty, fosfáty . o semipermeabilita § propustnost pro Na nízká § pro K vysoká. o Na/K pumpa. o rovnovážný potenciál - vyrovnaný koncentrační spád Ü Þ elektrický nábo Membránový potenciál klesá pod klidový membránový potenciál. Proto dochází k podjetí nebo hyperpolarizaci , nazývané afterhyperpolarizace , která přetrvává, dokud se permeabilita draslíku v membráně nevrátí na svou obvyklou hodnotu, čímž se obnoví membránový potenciál do klidového stavu

 • Toyota tundra elektricke auticko.
 • Darts shop.
 • Bronzové sochy prodej.
 • Eutanázie úvaha.
 • Tancování ve zlíně.
 • Konverzace na messengeru.
 • Antýgl restaurace.
 • Oran.
 • Jezevec recept.
 • Licit diskuze.
 • Kurz broušení nožů.
 • Výměna procesoru socket 775.
 • Kulečníkové herny brno.
 • Co jist na antibiotika.
 • Sade koncert 2018.
 • Štokrle hithit.
 • Theatre royal burlesque.
 • Sika tchajwanský.
 • Club lublaňská otevírací doba.
 • Led svitilny.
 • Hliníková kolejnice.
 • Kapitalistický systém.
 • Hlasovy prekladac do mobilu offline.
 • Co koupit na oslavu narozenin.
 • Válečná trička.
 • Infratopení do koupelny.
 • Tetra konska.
 • Bmw x3 2016.
 • Starý bítov.
 • Jak walczyć z cholesterolem.
 • Tuhnutí levé tváře.
 • C pneumoniae.
 • Jenny slate filmy a televizní pořady.
 • Underworld: probuzení.
 • Plochy stetec.
 • Kajenský pepř recepty.
 • Jednorázový prodej občerstvení.
 • X factor uk 2018 online.
 • Hurricane center.
 • Co vidět v miedzyzdroje.
 • Kostarika zajímavá místa.