Home

Podzástavní právo

Podzástavní právo - Zákony v kaps

Podzástavní právo ProfiPrávník

Podzástavní právo. Jestliže dojde k zastavení pohledávky, která už je zajištěna zástavním právem, jedná se o tzv. podzástavní právo. Souhlasu vlastníka primární zástavy není třeba, je však nutné mu tuto skutečnost oznámit Nový katastrální zákon však předpokládá možnost zápisu i jiných než shora zmíněných práv (srov. § 11 KatZ) a to - přídatné spoluvlastnictví (§ 1223 NOZ)[1], právo stavby (§ 1240 NOZ), budoucí zástavní právo (§ 1341 NOZ), podzástavní právo (§ 1390 NOZ), správa svěřeneckého fondu (§ 1453 NOZ), zákaz zcizení. podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce,. Podzástavní právo vůči němu nabývá účinků, a) bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku, nebo b) je-li zástavou věc, § 1392 Podzástavce se nezbaví povinností podle § 1353 předáním věci podzástavnímu věřiteli. § 1393 Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení z podzástavy místo podzástavce, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný. § 1394 Na podzástavní právo se přiměřeně použijí ustanovení o právu zástavním Věcná práva k cizí věci (iura in re aliena) jsou věcná práva, jejichž obsahem jsou pouze určitá oprávnění, částečné právní panství nad věcí, která oprávněnému nepatří.Jsou tedy opakem vlastnictví a vlastníka věci ve výkonu jeho práva v určitém rozsahu omezují. Mají často zajišťovací funkci, zejména k pohledávce vůči vlastníkovi věci

PODZÁSTAVNÍ PRÁVO. Warning: - zadržovací právo má ten, kdo je povinen tuto věc vydat, avšak zároveň má vůči tomu, komu má věc vydat, splatnou pohledávku - u nesplatné je možné jej uplatnit pouze tehdy, pokud byl proti dlužníkovi podán návrh na prohlášení konkurs Podzástavní právo Zadržovací právo nemá osoba, která má věc, k níž by toto právo mohlo vzniknout, u sebe neprávem. Zadržovací právo nemá ani ten, jemuž při předání věci bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva

Nový Občanský zákoník - Pododdíl 10 - Podzástavní právo

 1. Podzástavní právo. Detail práce; Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
 2. Podzástavní právo. Podzástavní právo vzniká v případě, že je předmětem zástavy pohledávka, ke které bylo zřízeno zástavní právo. Souhlas zástavního dlužníka k zastavení pohledávky se nevyžaduje. Účinky zřízení podzástavního práva vůči zástavnímu dlužníkovi nastávají zápisem tohoto práva do.
 3. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line
 4. Podzástavní právo znamená, že věřitel ze zástavy se sám stal někde dlužníkem a jako zajištění poskytl pohledávku za sestrou (která je zajištěná zástavou). To nemá se sestrou nic společného. Sestry by se to týkalo jen v tom, že by se mohlo změnit, komu má platit
 5. Podzástavní právo Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author

b. podzástavní právo - vzniká zastavením pohledávky, která je sama zajištěna zástavním právem. c. zadržovací právo - předmět - věc movitá (kterou má věřitel reálně u sebe z nějakého právního důvodu), zadržovatel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a protože nebyla splněna, tak si zadržovatel může movitou věc ponechat pro zajištění splatné. Podzástavní právo Sub-security interest. diploma thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (881.4Kb) Abstrakt (65.08Kb) Abstrakt (anglicky) (5.792Kb) Příloha práce (152.8Kb) Posudek vedoucího (149.8Kb) Posudek oponenta (35.69Kb) Záznam o průběhu obhajoby (151.0Kb) Permanent lin Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky, zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc. Pramen: § 1390 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoník

Podzástavní právo (§ 1390-1394 OZ) vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo, kdy zástavní dlužník není k zastavení pohledávky potřebný. Vůči zástavnímu dlužníkovi nabývá podzástavní právo účinku, - bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku Zástavní právo může být přínosnější ve srovnání s některými jinými způsoby zajištění dluhu; na rozdíl např. od ruení, jehož efektivita j e závislá na platební schopnosti dlužníka, je pro zástavní právo zásadní hodnota věci, k níž je zástavní právo zřizováno ZÁSTAVNÍ A PODZÁSTAVNÍ PRÁVO. U zástavního práva se v katastru nemovitostí eviduje zástava (nemovitost, jednotka), výše jistiny zajištěné pohledávky, případně podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části jistiny, údaje o věřiteli, údaje o vlastníkovi (spoluvlastníkovi) nemovitosti nebo.

Formulář pro potřeby potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce vydaný osobou, jejíž podzástavní právo zaniklo. K dispozici je i rozšíření formuláře dům s jednotkami , pro seznam jednotek , seznam pozemků , seznam budov , nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných , které by bylo v případě potřeby. podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce -právo stavby -věcná břemena -zástavní a podzástavní právo -zadržovací právo • Pb. zařazení správy cizího majetku -není to věcné právo • Věcná práva k věci vlastní X věci ciz @j.k.1133 píše: Z popisu mě vyplývá ze chcete zrušit jak zástavní právo tak vymazat zároveň zákaz zcizení a zatizenije tedy potřeba vystavit kvitanci, neboli potvrzení o zániku zastavniho práva kde je nutné přesně specifikovat nemovitost které se to týká a konstatovat v ní že zastava zanikla z důvodu splaceni dluhu a zároveň napsat že spolu se zastavou zaniká i. Podzástavní právo. Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc. K jeho vzniku není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci, Je však vůči němu účinné jen když mu jeho vznik byl písemně oznámen. Je-li zastavená pohledávka zajištěna zástavním právem k.

Podzástavní právo : BPX

Vlastnické právo (§ 123-135c) Hlava druhá. Spoluvlastnictví a společné jmění (§ 136-151) Hlava třetí. Práva k cizím věcem (§ 151a-151m-151p) Hlava třetí A. Právo zástavní a zadržovací (§ 152-180) Oddíl první. Zástavní právo (§ 152-174 Čili podle zajištěného dluhu, resp. popisu zajištěného dluhu nelze hledat, je však nutné si uvědomit, že pohledávka může být v rejstříku zástav rovněž zapsána jako každá jiná věc a že rovněž můžeme vyznačit podzástavní právo k pohledávce, které svědčí zástavní právo

Podzástavní právo

Podzástavní právo vůči němu nabývá účinků, a) bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku, nebo b) je-li zástavou věc, k níž vzniká zástavní právo zápisem do rejstříku zástav nebo zvláštního veřejného seznamu, zápisem do tohoto seznamu; tímto zápisem podzástavní právo vzniká Budoucí zástavní právo . Podzástavní právo . Předkupní právo . Budoucí výměnek . Přídatné spoluvlastnictví . Správa svěřenského fondu . Výhrada vlastnického práva . Výhrada práva zpětné koupě . Výhrada zpětného prodeje . Zákaz zcizení nebo zatížení . Výhrada práva lepšího kupce . Ujednání o koupi na. FIALA, Josef. Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1999. Právo zástavní, podzástavní a zadržovací Novela občanského zákoníku zasáhla zástavní a zadržovací právo velmi podstatně. Především došlo ke značnému sjednocení úpravy, neboť novela zrušila ustanovení § 299 obchodního zákoníku, které bylo posledním z původně tří ustanovení, jež obsahovala speciální normy pro zástavním právo v obchodních vztazích Podzástavní právo Образование Sb posledn iacute stav textu nab yacute v aacute. На сайте allRefs.net есть практически любой реферат, курсовая работа, конспект, лекция, диплом, домашняя работы и пр. учебный материал

Podzástavní právo, § 173 - Občanský zákoník č

podzástavní právo, zástavní právo vznikající zastavením pohledávky, která je sama zajištěna zástavním právem; v platném č. a sl. právu je podzástavní právo upraveno v zákoníku mezinárodního obchodu Věcná práva Pojem, rozdělení věcných práv a jejich krátká charakteristika, věc (pojem, rozdělení věci, příslušenství a součást věci podle občanského zákoníku), vlastnické právo (obsah vlastnického práva, výkon vlastnických práv, omezení vlastnických práv, vyvlastnění, způsoby nabývání vlastnictví a zánik vlastnického práva

Téma/žánr: věcná práva - občanské právo hmotné, Počet stran: 336, Cena: 525 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: C. H. Bec Právo zástavní a podzástavní Právo zadržovací Právo stavby Správa cizího majetku Vzdělávací modul je realizovaný v rámci projektu Vzdělávání na venkově (CZ.1.07/3.1.00/50.0102), který je financován z prostředků ESF prostřednictví

(Podzástavní právo) - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co to je podzástava? (Podzástavní právo). Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik. Informace o publikaci. Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik. Autoři: FIALA Josef. Rok publikování. Publikace JUDr. Josef Pelech, Ph.D. Publikace PELECH, J. Pár poznámek k promlčení zástavního práva a jím zajištěné pohledávky z pohledu de lege lata a de lege ferenda. Právní rozhledy, 2010, č. 8, s. 295-297. ISSN 1210-6410. PELECH, J. Uspokojení ze zástavního práva zajišťujícího promlčený dluh z pohledu principu akcesority. Právní rozhledy, 2011, č. 18, s. 664. Do katastru nemovitostí se vedle vlastnického práva zapisují také věcná břemena, zástavní a podzástavní právo, předkupní právo, zákaz zcizení nebo zatížení, nájem, pacht a jiné. Připomeňme, že k převodu vlastnického práva k nemovité věci dochází až okamžikem zápisu do veřejného seznamu (katastru.

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn.[1] Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřitel Římské právo II Ladislav Vojáček Zástavní právo kterou věřitel sám dostal k zajištění pohledávky (podzástavní právo, subpignus) 6. Obsah zástavního práva = práva, resp. oprávnění, a povinnosti věřiteli příslušelo ius possidendi ius distrahendi a zástavnímu dlužníku tomu odpovídající povinnosti. Vlastnické právo, předkupní právo, věcné břemeno, zástavní právo. Díky novému občanskému zákoníku přibyla od roku 2014 následující práva, která se rovněž zapisují do katastru: Právo stavby, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu Poplatek za zřízení služby se totiž odvíjí od počtu sledovaných nemovitostí, tj. nemovitostí, které žadatel o zřízení služby vlastní nebo ke kterým je v jeho prospěch v katastru zapsáno zástavní či podzástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo, právo zpětné koupě, právo. Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo. Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci. Jestliže je zastavená pohledávka zajištěná zástavním právem k nemovité věci, vzniká podzástavní právo vkladem do katastru nemovitostí

Věcná práva k věcem cizím Charakteristika věcných břemen, zadržovacího práva a zástavního práva, věcná břemena (pojem věcných břemen, vznik věcných břemen, obsah věcných břemen a jejich zánik), zástavní právo a právo zadržovací (funkce, předmět, vznik, realizace, zánik), katastr nemovitostí (pojem, zápisy do katastru nemovitostí, obsah katastru. Zástavní právo; Podzástavní právo; Zadržovací právo; Zajištění relativním majetkovým právem. Ručení; Finanční záruka; Zajišťovací převod práva; Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů; Závdavek; Zajištění dluhu v praxi. Ne každý způsob zajištění dluhu se hodí na každou smlouvu. Obě strany by. Podzástavní právo § 1390 . Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo. § 1391 (1) Souhlas zástavního dlužníka není k zastavení pohledávky potřebný. Podzástavní právo vůči němu nabývá účinků, a) bylo-li mu doručeno oznámení o jeho vzniku, neb Nemáte ještě účet? Zaregistrujte se k bezplatnému vyzkoušení Beck-online. Přístup trvá dva týdny a vybrat si můžete až tři moduly s beckovskou literaturou

PODZÁSTAVNÍ PRÁVO - § 173 a 174 OZ - vzniká, když je zastavená pohledávka již zajištěna zástavním právem k věci - vznik není vázán na souhlas vlastníka zastavené věci, je však potřeba mu jeho vznik písemně oznámi právo podzástavní (subpignus) - zastavil-li věc zástavní věřitel. VZNIK: právním jednáním (vždy dohoda mezi zástavcem a zástavním věřitelem) úřední formou (veřejná listina podepsaná svědky) úředním rozhodnutím. přímo ze zákona - zákonná hypotéka (pignus tacitum Sekundární, podzástavní věřitel pak může dosáhnout zpeněžení primární zástavy místo primárního zástavního věřitele (podzástavce). Zástavní věřitel je oprávněn zástavu držet a má vůči zástavnímu dlužníkovi právo na náhradu nákladů, které mu za dobu detence věci vzniknou

Podzástavní právo. Samostatným druhem zástavního práva je tzv. právo zástavní, které vzniká zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem. To znamená, že existuje závazkový vztah, v němž je pohledávka zajištěna zástavou, a tato pohledávka je v jiném závazkovém vztahu použita jako zástava podzÁstavnÍ prÁvo V ustanovení § 1 odst. 1 zákona o zápisech práv není výslovně uvedeno, že by se do katastru zapisovalo i podzástavní právo. Až do novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. existoval stále spor, zda podzástavní právo vzniká vkladem do katastru nebo zastavením pohledávky zajištěné zástavním. S právem zástavním souvisí i právo podzástavní, jímž se zabývá kapitola pátá. Obsahem šesté kapitoly je nástin komparatistiky české právní úpravy zástavního práva k nemovitým věcem s německou právní úpravou k pozemkům, která se kontinuálně vyvíjela mnohem delší dobu než právní úprava zástavního práva. právo podzástavní - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo, kdy zástavní dlužník není k zastavení pohledávky potřebný, a podzástavní právo vůči dlužníku nabývá účinků podle § 1391 odst. 1 písm. a) a b)

Motorest Zálesák a benzínka | Databáze domů s historií

podzástavní právo podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc ke vzniku - není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci, proti němu účinné, jen když jeho vznik mu byl písemně oznámen zástavní věřitel (podzástavce) předá zastavenou movitou věc, kterou. b. podzástavní právo - vzniká zastavením pohledávky, která je sama zajištěna zástavním právem c. zadržovací právo - předmět - věc movitá (kterou má věřitel reálně u sebe z nějakého právního důvodu), zadržovatel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a protože nebyla splněna, tak si zadržovatel může movitou věc ponechat pro zajištění splatné. Do katastru nemovitostí se zapisují následující věcná práva: vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo s účinky věcného práva, podzástavní právo - podzástavní právo je zastavení pohledávky, která je již zajištěna zástavním právem. Vznik zástavního práva a) písemnou smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem b) soudcovským zástavním právem c) ze zákona (daňová pohledávka, pohledávka z nájmu bytů) d) schválenou dědickou dohodou Zánik zástavního práva a) dohodo

podzástavní právo je zastavení pohledávky, která je již zajištěna zástavním právem . Vznik zástavního práva. a) písemnou smlouvou . b) soudcovským zástavním právem. c) ze zákona (daňová pohledávka, pohledávka z nájmu bytů) Zánik zástavního práva. a) dohodou Zástavní právo znamená zástavní právo k Zástavě. 1.2 Členění této Smlouvy na články a odstavce a jejich nadpisy slouží pouze pro účely usnadnění orientace a nemá zejména zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, opční právo, zajišťovací převod práva, správu věcí v rámc právo stavby (§ 1240-1256) věcná břemena (služebnosti a reálná břemena) (§ 1257-1308) zástavní právo (§ 1309-1394) zadržovací právo (§ 1395-1399) Díl 6. Správa cizího majetku (§ 1400-1474) Hlava III. Dědické právo (§ 1475-1720) 2. část OZ Rodinné právo Hlava I., Díl 4., Oddíl 2

Video: Co to je podzástava? (Podzástavní právo) Odpovědi

PPT - VYVLASTNĚNÍ PowerPoint Presentation - ID:5127477Katastr nemovitostí

Zástavní právo - Wikipedi

Podzástavní právo § 173 (1) Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním. právem, jestliže zástavou je věc. (2) Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka. zastavené věci. Podzástavní právo je však proti němu účinné, jen když. jeho vznik mu byl písemně oznámen Část druhá, Věcná práva Hlava první: Vlastnické právo § 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. § 124 Všichni vlastníci mají stejná práva Vlastnické právo a spoluvlastnictví, majetkové právo manželů poté následuje zástavní a podzástavní právo, právo zadržovací a celá hlava o věcných právech je uzavřena partiemi o správě cizího majetku. Částečně věcněprávní charakter bude mít i právo předkupní, které bude moci být sjednáno jako.

Nový vkladový režim a jeho dopad na exekuční říz epravo

Podzástavní právo náleží k zajištěné pohledávce zástavou. Příklad p. Chudáček si půjčí peníze od p. Bohatšího a zajistí pohledávku zástavou na nemovitost. Pan Bohatší se ale dostane do finanční tísně a půjčí si peníze od p. Chytrého a tuto pohledávku zajistí zajištěnou pohledávkou mezi p Právo podzástavní-subjekty, předmět a vznik. Title in English: The right of lien-subjects, object and origin: Authors: FIALA Josef. Year of publication: 1999: Type: Article in Periodical Magazine / Source: Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR: MU Faculty or unit. VĚCNÁ PRÁVA § 979 AŽ § 1474 absolutní práva - absolutní účinky majetkových práv, u kterých to stanoví zákon držba, vlastnické právo, zástavní právo, právo zadržovací a práva odpovídající věcným břemenům přednost má ochrana nabyvatele v dobré víře před skutečným vlastníkem § 984 + § 7 zdůraznění role veřejných seznamů § 980 odst. (7) Zanikne-li právo stavby před uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, a vázne-li na právu stavby věcné právo pro třetí osobu, lze právo stavby vymazat jen se souhlasem oprávněných ze všech věcných práv, kterými je právo stavby zatíženo. (8) Podzástavní právo se vymaže spolu s výmazem zástavního práva, kterým. Advokátní kancelář JUDr. Pavlína Vanické se sídlem v Praze se specializuje na imigrační a expat poradenství - víza, zaměstnanecké karty, dlouhodobý a trvalý pobyt, založení společnosti a další právní záležitosti v oblasti občanského práva, obchodního práva, pracovního práva. Specializujeme se také na česko-čínské obchodní transakce

ČÚZK - Zápisy do KN - cuzk

§ 1390-1394 Pododdíl 10 Podzástavní právo § 1395-1399 Oddíl 4 Zadržovací právo § 1400-1474 Díl 6 Správa cizího majetku § 1400-1410 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku § 1400-1404 Pododdíl 1 Obecná ustanovení. Když bychom si je měli všechny zmapovat, je to třeba podzástavní právo u zastavení pohledávky, je to také uvolněné zástavní právo, které je po přerušení opět platné. Dále je to známé soudcovské a exekutorské zástavní právo, které j spojeno hlavně s vymáháním dlužných částek

Podzástavní právo, Pododdíl 10 - Nový občanský zákoník č

-zajišťovací instituty -zástavní právo, podzástavní právo, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, postoupení pohledávky . Způsoby vzniky zajištění závazků-způsoby upravené v ObchZ - smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, uznání dluh Občanské právo. sepis občanskoprávních smluv, jejich revize a připomínkování, vypracování dodatků užití studny), zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo, právo zpětné koupě žaloby na ochranu osobnosti sepis žalob, návrhů, dohod a opravných prostředk 2) Práva k věcem vlastním - vlastnické, spoluvlastnické právo, právo držbyVĚCNÁ PRÁVA= přecházejí na nového majitele určitou věcíodlišují se od závazkových práv tak, že závazková práva působí mezi stranami, mezi nimiž bylo právo původně sjednáno a nepřecházejí na třetí osobupředměty věcných práv -> mohou to být hmotné předměty a přírodní.

Věcná práva k cizí věci - Wikipedi

a) doplňkové údaje o vlastnictví nemovitostí, které vyjadřují zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo jako právo věcné, věcná břemena, omezení převodu nemovitosti a doposud platná omezení vzniklá podle dřívějších předpisů, b) poznámky, 21) c) popis bytu a nebytové prostory (§ 4 odst. 2) - zástavní právo k věcem, zastavení pohledávky, podzástavní právo, zástavní právo k obchodnímu podílu, zadržovací právo, zajišťovací převod práva (pokud je předmětem převodu vlastnictví nebo jiné věcné právo) - právní úprava obsažena v OZ a je plně použitelná pro zajištění obchodních závazkových. Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc. Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci. Podzástavní právo je však proti němu účinné, jen když jeho vznik mu byl písemně oznámen

PODZÁSTAVNÍ PRÁVO - České právo studiu

Zástavní právo je pojmem, který hraje ve smluvním vztahu poměrně zásadní roli. Důkazem toho jsou zástavy nemovitostí u hypoték a spotřebitelských úvěrů. Přečtěte si o zástavním právu něco více a zjistěte jeho přesné podoby Pododdíl 10 Podzástavní právo (§ 1390-1394) Oddíl 4 Zadržovací právo (§ 1395-1399) Díl 6 Správa cizího majetku (§ 1400-1474) Oddíl 1 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku (§ 1400-1410) Pododdíl 1 Obecná ustanovení (§ 1400-1404 3.13 Podzástavní právo právo podle ob. z. jevit jako přeţitek a nepotřebný institut, je nezbytné i tuto starou úpravu znát a ovládat, jelikoţ staré právní vztahy vzniklé za úinnosti ob. z., se i nadále budou řídit dosavadními předpisy V rámci zástavního práva bylo možné zřídit i právo podzástavní (sub pignus) - v takovém případě dává zástavní věřitel zastavenou věc do zástavy další osobě. Hypotheca (smluvní zástava) - hypotheca a pignus tvoří téměř jeden institut. V případě hypothecy je rozdíl v tom, že držba zůstává dlužníkovi PELECH, J. Zástavní a podzástavní právo. In HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3

podzástavní právo je zastavení pohledávky, která je již zajištena zástavním právem Vznik zástavního práva a) písemnou smlouvou b) soudcovským zástavním právem c) ze zákona (danová pohledávka, pohledávka z nájmu bytu) Zánik zástavního práva a) dohodo zástavní právo jako právo absolutní aţ po splnění dalších zákonných poţadavků (Perfektion), které zabezpečují publikaci zástavního práva 7 . Co se týče rozsahu práv, které přecházejí na osobu, v jejíţ prospěch se zástavní právo Zástavní věřitel musí věc přijmout se souhlasem vlastníka a v dobré víře, jinak zástavní právo nemůže vzniknout. Podzástavní věřitel. Často se setkáváme také s termínem podzástavní věřitel - jedná se o sekundárního věřitele, který dosáhne zpeněžení zástavy místo toho původního. Zástavní věřitel. Zástavní právo Autor Josef Pelech. Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), může být publikace užitečná všem os. Literatura: Vyšlo obchodní právo - skripta, cca. 172str, VŠE 2001, - stav k 30.září 2001 (zákony) Zákony: Obchodní (zákon 513, 1991,(nejnovější č.63 plné znění sbírky + novela 370 + technická novela 501/2001(31.12.2001)+poslední novela č.15 z roku 2002) Ostatní: právo stavby, výhrada zpětné koupě, svěřenský fond, pacht, podzástavní právo vlastnické právo; 44% zástavní právo; 34% věcné břemeno; 10% předkupní právo; 2% zákaz zcizení nebo zatížení; 8% ostatní; 0% Podíl práv zapisovaných VKLADEM - rok 2016 - celkový počet předmětů řízení: 1 130 418 (odhad

 • Musi vajicka v jidle.
 • Cukroví ze slunečnicových semínek.
 • Vzpomínka na zemřelé.
 • Četnost stolice u kojence.
 • Gerhard richter umělecká díla.
 • Buničina krizovky.
 • Rovnice s arcsin.
 • Typy bmw x1.
 • Česká spořitelna zkušenosti zaměstnanců.
 • External hard drive benchmark.
 • Panthenol proti spálení.
 • Francie mezinárodní předvolba.
 • Kvíčala petr.
 • Metal klub.
 • Nejsledovanejsi clovek na instagramu.
 • Laura dahlmeierová instagram.
 • Vnitrozáběrová montáž.
 • Počítače první generace.
 • Otrava ve studni.
 • Dráhová cyklistika sprint taktika.
 • Vermox skrkavka.
 • Gelové nehty se lámou.
 • Úhel vektorů.
 • Hádej kdo pravidla.
 • Pohoštění na oslavu narozenin recepty.
 • Prometheus.
 • Underworld: probuzení.
 • Lido di ostia.
 • Alkalické nápoje.
 • Bezstarostná jízda pojisteni.
 • Svobodné povolání fakturace.
 • Mojepoteseni blog cz.
 • Mody domy the sims 4.
 • Počet uživatelů instagramu v čr.
 • Dante's peak.
 • Sesterská dokumentace.
 • Mononukleoza diagnoza.
 • Japonské lodě 2 světové války.
 • Sušené ovoce a ořechy.
 • Járo kakao pdf.
 • Motivační plakáty česky.